Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1072/2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34) Număr celex: 32013R1072

În vigoare de la 27.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 63/2002 al Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora (BCE/2001/18) a fost modificat în mod substanţial. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) impune elaborarea de statistici privind ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare (IFM), cu excepţia băncilor centrale şi a fondurilor de piaţă monetară (FPM), pentru depozitele constituite de gospodăriile populaţiei şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora, scopul principal fiind să furnizeze Băncii Centrale Europene (BCE) o imagine statistică cuprinzătoare, detaliată şi armonizată a nivelului ratelor dobânzii practicate de aceste instituţii şi a evoluţiei acestora în timp. Ratele dobânzii reprezintă veriga finală în mecanismul de transmisie a politicii monetare care rezultă din variaţii ale ratelor oficiale ale dobânzii şi, prin urmare, reprezintă o condiţie prealabilă necesară pentru o analiză fiabilă a evoluţiilor monetare din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"). În acelaşi timp, informaţiile privind evoluţiile ratelor dobânzii sunt necesare pentru ca SEBC să contribuie la buna desfăşurare a politicilor aplicate de autorităţile competente în ceea ce priveşte supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi stabilitatea sistemului financiar.

(3) În conformitate cu dispoziţiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi în condiţiile prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), BCE adoptă reglementările necesare pentru punerea în aplicare a misiunilor SEBC definite în Statutul SEBC şi, în anumite cazuri, stabilite în dispoziţiile adoptate de Consiliu în temeiul articolului 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(4) Articolul 5.1 din Statutul SEBC dispune că BCE, asistată de băncile centrale naţionale (BCN), culege informaţiile statistice necesare fie de la autorităţile naţionale competente, fie direct de la agenţii economici, pentru îndeplinirea misiunilor SEBC. Articolul 5.2 din Statutul SEBC prevede că BCN îndeplinesc, în măsura posibilă, misiunile descrise la articolul 5.1.

(5) Se poate dovedi necesar, şi acest lucru ar putea reduce sarcina de raportare, ca BCN să colecteze de la unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare informaţiile statistice necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de raportare statistică ale BCE, ca parte a cadrului mai larg de raportare statistică pe care BCN îl instituie pe propria răspundere în conformitate cu dreptul naţional sau al Uniunii sau în conformitate cu practicile consacrate şi care este destinat altor scopuri statistice, cu condiţia ca îndeplinirea cerinţelor de raportare statistică ale BCE să nu fie compromisă. Pentru asigurarea transparenţei, este adecvat, în aceste cazuri, ca agenţii raportori să fie informaţi că datele sunt colectate în vederea îndeplinirii altor scopuri statistice. În anumite cazuri specifice, pentru a îndeplini obligaţiile care îi revin, BCE poate recurge la informaţiile statistice colectate în aceste alte scopuri.

(6) De la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) s-au înregistrat îmbunătăţiri în ceea ce priveşte sistemul de raportare pentru ratele dobânzii la creditele acordate gospodăriilor populaţiei şi societăţilor nefinanciare şi metodele de selectare a unităţilor de observare statistică cu obligaţii de raportare, îmbunătăţiri care ar trebui avute în vedere în instrucţiunile de eşantionare şi cerinţele de raportare statistică.

(7) În plus, este necesar ca BCE să poată acorda sprijin analitic şi statistic Comitetului european pentru risc sistemic în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competenţe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru risc sistemic.

(8) Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 dispune ca BCE să specifice unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare dintre unităţile de observare statistică de referinţă, cu obligaţii de raportare, şi să reducă sarcina de raportare. Având în vedere caracteristicile specifice ale sectorului IFM din fiecare stat membru din zona euro, alegerea finală a metodei de selecţie cu privire la unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare este lăsată la latitudinea BCN. Scopul este reducerea sarcinii de raportare, asigurând, în acelaşi timp, statistici de înaltă calitate. Articolul 5 alineatul (1) prevede că BCE poate adopta reglementări pentru definirea şi impunerea cerinţelor sale de raportare statistică unităţilor de observare statistică cu obligaţii de raportare din statele membre din zona euro. Articolul 6 alineatul (4) prevede că BCE poate adopta reglementări care să specifice condiţiile în care poate fi exercitat dreptul de a verifica sau de a efectua culegerea obligatorie de informaţii statistice.

(9) Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede ca statele membre să se organizeze în domeniul statistic şi să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din articolul 5 din Statutul SEBC.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...