Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1071/2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33) Număr celex: 32013R1071

În vigoare de la 07.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (BCE/2008/32) a fost modificat în mod substanţial. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2) Elaborarea bilanţului consolidat al sectorului instituţii financiare monetare (IFM) este necesară pentru îndeplinirea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Scopul principal al acestor informaţii este de a oferi Băncii Centrale Europene (BCE) o imagine cuprinzătoare din punct de vedere statistic a evoluţiilor monetare în statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "statele membre din zona euro") care sunt considerate ca fiind un singur teritoriu economic. Aceste statistici se referă la activele şi pasivele financiare agregate, sub aspectul stocurilor şi al tranzacţiilor, pe baza unui sector IFM şi a unor unităţi de observare statistică cu obligaţii de raportare complete şi omogene, şi sunt elaborate în mod regulat. Sunt necesare, de asemenea, date statistice suficient de detaliate încât să garanteze utilitatea continuă, din punct de vedere analitic, a agregatelor monetare din zona euro şi a contrapartidelor aferente.

(3) În conformitate cu dispoziţiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi în condiţiile prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), BCE trebuie să adopte reglementările necesare pentru punerea în aplicare a misiunilor SEBC definite în Statutul SEBC şi, în anumite cazuri, stabilite în dispoziţiile adoptate de Consiliu în temeiul articolului 129 alineatul (4) din tratat.

(4) Articolul 5.1 din Statutul SEBC dispune că BCE, asistată de băncile centrale naţionale (BCN), culege informaţiile statistice necesare fie de la autorităţile naţionale competente, fie direct de la agenţii economici, pentru îndeplinirea misiunilor SEBC. Articolul 5.2 din Statutul SEBC prevede că BCN îndeplinesc, în măsura posibilă, misiunile descrise la articolul 5.1.

(5) Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE stabileşte unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare, în limitele unităţilor de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare, şi dă BCE dreptul de a excepta, total sau parţial, categorii specifice de agenţi raportori de la îndeplinirea cerinţelor sale de raportare statistică. Articolul 6 alineatul (4) prevede că BCE poate adopta reglementări care să specifice condiţiile în care poate fi exercitat dreptul de a verifica sau de a efectua culegerea obligatorie de informaţii statistice.

(6) Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede ca statele membre să se organizeze în domeniul statistic şi să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din articolul 5 din Statutul SEBC.

(7) Poate fi oportun pentru BCN să colecteze de la unităţile de observare statistică cu obligaţii de raportare informaţiile statistice necesare pentru îndeplinirea cerinţelor statistice ale BCE, ca parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică stabilit de BCN în propria lor sferă de responsabilitate, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul naţional sau cu practicile existente, şi care este folosit, de asemenea, în alte scopuri statistice, cu condiţia ca îndeplinirea cerinţelor statistice ale BCE să nu fie periclitată. De asemenea, aceasta poate avea ca efect reducerea sarcinii de raportare. Pentru a promova transparenţa, în aceste cazuri, este indicat ca agenţii raportori să fie informaţi cu privire la faptul că datele sunt colectate pentru a servi altor scopuri statistice. În cazuri specifice, BCE se poate baza pe informaţiile statistice colectate în alte astfel de scopuri pentru îndeplinirea cerinţelor sale.

(8) Cerinţele statistice sunt detaliate cel mai mult în cazul contrapartidelor care fac parte din sectorul deţinător de monedă. Date detaliate sunt obligatorii cu privire la: (a) pasivele sub formă de depozite clasificate în funcţie de subsector şi de scadenţă, clasificate suplimentar în funcţie de monedă, pentru a permite o analiză mai îndeaproape a evoluţiei componentelor monedei străine incluse în agregatul monetar M3 şi pentru a facilita investigaţiile privind gradul de substituibilitate între moneda străină şi componentele M3 exprimate în euro; (b) credite, clasificate în funcţie de subsector, scadenţă, destinaţie, revizuirea ratei dobânzii şi monedă, întrucât aceste informaţii sunt considerate esenţiale pentru realizarea obiectivelor analizei monetare; (c) poziţiile faţă de alte IFM, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a permite compensarea (netting) soldurilor inter-IFM sau pentru a determina baza de calcul a rezervelor minime obligatorii; (d) poziţiile faţă de rezidenţii din afara zonei euro (restul lumii) pentru "depozite la termen cu scadenţa la peste doi ani", "depozite rambursabile după notificare la peste doi ani" şi "contracte de report (repo)" în vederea determinării bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii la care se aplică rata pozitivă a rezervelor minime obligatorii; (e) poziţiile faţă de restul lumii pentru totalul pasivelor sub formă de depozite, în vederea compilării contrapartidelor externe; (f) pasivele sub formă de depozite şi creditele faţă de restul lumii, cu scadenţa iniţială la mai puţin de un an şi la peste un an, în scopul elaborării balanţei de plăţi şi a conturilor financiare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...