Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1123/2013 privind determinarea dreptului la credite internaţionale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R1123

În vigoare de la 10.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 11a alineatul (8),

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

întrucât:

(1) Protocolul la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Protocolul de la Kyoto) instituie două mecanisme pentru crearea creditelor internaţionale pe care părţile le pot utiliza în scopul reducerii emisiilor. Implementarea în comun (Joint Implementation - JI) prevede crearea unor unităţi de reducere a emisiilor (emission reduction units - ERU), în timp ce mecanismul de dezvoltare nepoluantă (Clean Development Mechanism - CDM) prevede crearea de reduceri certificate ale emisiilor (certified emission reductions - CER).

(2) Planurile naţionale de alocare ale statelor membre, adoptate în temeiul articolului 9 din Directiva 2003/87/CE, prevăd că operatorii pot folosi anumite cantităţi de CER şi ERU pentru a se conforma obligaţiilor de restituire a certificatelor aferente perioadei 2008-2012, după cum se prevede la articolul 12 din aceeaşi directivă.

(3) Articolul 11a din Directiva 2003/87/CE prevede folosirea în continuare, în perioada 2013-2020, a CER şi ERU emise în temeiul Protocolului de la Kyoto în cadrul schemei de comercializare a certificatelor instituite de Directiva 2003/87/CE şi cuprinde dispoziţii referitoare la nivelurile permise fiecărei categorii de operatori şi operatori de aeronave pentru a se conforma obligaţiilor de restituire a certificatelor care le revin în temeiul articolului 12 din Directiva 2003/87/CE. La articolul 11a alineatul (8) se prevăd anumite drepturi minime de utilizare a creditelor, exprimate în valori procentuale, de utilizare a creditelor internaţionale de către operatori şi operatorii de aeronave în perioada 2008-2020 şi măsuri pentru determinarea limitelor exacte ale acestor valori procentuale.

(4) Directiva 2003/87/CE prevede punerea în legătură a mecanismelor bazate pe proiecte ale Protocolului de la Kyoto cu schema de comercializare a certificatelor de emisii, pentru a creşte rentabilitatea realizării de reduceri ale emisiilor globale de gaze cu efect de seră. Ţinând cont de numărul de certificate valabile pentru perioada 2013-2020 emise în temeiul articolului 13 alineatul (2) al doilea paragraf, drepturile de utilizare a creditelor internaţionale ar trebui stabilite la nivelurile minime prevăzute la articolul 11a alineatul (8) primul şi al treilea paragraf. Prin urmare, limita totală de utilizare a creditelor internaţionale prevăzute la articolul 11a alineatul (8) al cincilea paragraf din Directiva 2003/87/CE va fi respectată şi nu se vor aplica dispoziţiile de la articolul 11a alineatul (8) al doilea paragraf şi de la articolul 11a alineatul (8) al patrulea paragraf a doua teză din Directiva 2003/87/CE. Drepturile reziduale aferente anului 2012 de la operatorii de aeronave se menţin în conformitate cu articolul 11a alineatele (2), (3) şi (4) din Directiva 2003/87/CE.

(5) Operatorii de instalaţii staţionare cu extinderi semnificative ale capacităţii în temeiul articolului 20 din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2) ar trebui să aibă dreptul de a fi trataţi fie ca operatori existenţi, fie ca nou-intraţi.

(2) JO L 130, 17.5.2011, p. 1.

(6) Articolele 58-61 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (3) prevăd detalii pentru implementarea limitelor dreptului de utilizare prevăzute în prezentul regulament.

(3) JO L 122, 3.5.2013, p. 1.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...