Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva 48/UE/2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum şi dreptul ca o persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate şi dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate Număr celex: 32013L0048

În vigoare de la 06.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 51.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 10 septembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 7 octombrie 2013.

întrucât:

(1) Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare "carta"), articolul 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (denumită în continuare "convenţia") şi articolul 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (denumit în continuare "PIDCP") consacră dreptul la un proces echitabil. Articolul 48 alineatul (2) din cartă garantează respectarea dreptului la apărare.

(2) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. În conformitate cu concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, în special punctul 33, principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a altor decizii ale autorităţilor judiciare ar trebui să devină piatra de temelie a cooperării judiciare în cauze civile şi penale în cadrul Uniunii, întrucât consolidarea recunoaşterii reciproce şi apropierea necesară a legislaţiei ar facilita cooperarea între autorităţile competente şi protecţia judiciară a drepturilor individuale.

(3) Conform articolului 82 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), "cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor judiciare [...]".

(4) Punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a deciziilor în materie penală implică faptul că fiecare stat membru are încredere în sistemele de justiţie penală ale celorlalte state membre. Gradul de recunoaştere reciprocă depinde, în mare măsură, de o serie de parametri, care includ mecanisme de protecţie a drepturilor persoanelor suspectate sau acuzate şi standarde comune minime, necesare pentru a se facilita aplicarea principiului recunoaşterii reciproce.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...