Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1053/2013 de instituire a unui mecanism de evaluare şi monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen şi de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea şi punerea în aplicare a Acordului Schengen Număr celex: 32013R1053

În vigoare de la 26.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 70,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 12 iunie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Spaţiul Schengen fără controale la frontierele interne se bazează pe aplicarea eficace şi eficientă de către statele membre a măsurilor de însoţire în domeniile frontierelor externe, a politicii în materie de vize, a Sistemului de Informaţii Schengen, a protecţiei datelor, a cooperării poliţieneşti, a cooperării judiciare în materie penală şi a politicilor în materie de droguri.

(2) Prin Decizia Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 (2) [SCH/Com-ex (98) 26 def] (denumită în continuare "Decizia din 16 septembrie 1998"), a fost înfiinţat un comitet permanent pentru evaluarea şi punerea în aplicare a Acordului Schengen. Comitetul permanent a primit mandatul, în primul rând, de a stabili dacă au fost îndeplinite toate condiţiile preliminare pentru eliminarea controalelor la frontierele interne cu un stat candidat şi, în al doilea rând, de a se asigura că acquis-ul Schengen este aplicat în mod corespunzător de statele care îl pun deja integral în aplicare.

(2) JO L 239, 22.9.2000, p. 138.

(3) Este necesar un mecanism specific de evaluare şi monitorizare pentru a verifica aplicarea acquis-ului Schengen, dată fiind nevoia de a asigura standarde ridicate unitare în aplicarea concretă a acestuia şi de a menţine un nivel ridicat de încredere reciprocă între statele membre care fac parte dintr-un spaţiu fără controale la frontierele interne. Un astfel de mecanism ar trebui să se bazeze pe o cooperare strânsă între Comisie şi statele membre în cauză.

(4) Programul de la Haga (3) a invitat Comisia să prezinte, de îndată ce va fi finalizată eliminarea controalelor la frontierele interne, o propunere de completare a actualului mecanism de evaluare Schengen cu un mecanism de supraveghere, care să asigure implicarea deplină a experţilor statelor membre şi să includă inspecţii neanunţate.

(3) JO C 53, 3.3.2005, p. 1.

(5) Programul de la Stockholm(4) consideră că evaluarea spaţiului Schengen va avea în continuare o importanţă crucială şi că, prin urmare, ar trebui să fie îmbunătăţită prin consolidarea rolului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului(5), în acest domeniu.

(4) JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...