Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1052/2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) Număr celex: 32013R1052

În vigoare de la 06.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (d),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 10 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 22 octombrie 2013.

întrucât:

(1) Instituirea unui Sistem european de supraveghere a frontierelor ("EUROSUR") este necesară pentru consolidarea schimbului de informaţii şi a cooperării operaţionale între autorităţile naţionale ale statelor membre, precum şi cu Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului(2) ("agenţia"). EUROSUR va oferi acestor autorităţi şi agenţiei infrastructura şi instrumentele necesare pentru a îmbunătăţi conştientizarea situaţiei de către acestea şi capacitatea de reacţie la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii ("frontiere externe"), în scopul detectării, prevenirii şi combaterii imigraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere şi pentru a contribui la asigurarea protecţiei şi salvarea vieţilor migranţilor.

(2) Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1).

(2) Practica de a călători în nave mici şi neadecvate transportului pe mare a dus la o creştere dramatică a numărului de migranţi care se îneacă la frontierele maritime externe sudice. EUROSUR ar trebui să îmbunătăţească în mod considerabil capacitatea operaţională şi tehnică a agenţiei şi a statelor membre de a detecta asemenea nave mici şi capacitatea de reacţie a statelor membre, contribuind astfel la scăderea numărului de migranţi care îşi pierd viaţa.

(3) Prin prezentul regulament se recunoaşte faptul că persoanele care au nevoie de protecţie internaţională utilizează de asemenea rutele de migraţie.

(4) Statele membre ar trebui să înfiinţeze centre naţionale de coordonare în scopul îmbunătăţirii schimbului de informaţii şi cooperării pentru supravegherea frontierelor, în mod reciproc şi cu agenţia. Este esenţial pentru funcţionarea corespunzătoare a EUROSUR ca toate autorităţile naţionale care au responsabilităţi în ceea ce priveşte supravegherea frontierelor externe, conform legislaţiei naţionale, să coopereze prin intermediul centrelor naţionale de coordonare.

(5) Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să atribuie centrelor lor naţionale de coordonare şi responsabilităţile de a coordona schimbul de informaţii şi de a coopera cu privire la supravegherea frontierelor aeriene şi de a efectua verificări la punctele de trecere a frontierei.

(6) Agenţia ar trebui să îmbunătăţească schimbul de informaţii şi cooperarea cu alte organe, oficii şi agenţii ale Uniunii, cum ar fi Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă şi Centrul Satelitar al Uniunii Europene, în scopul utilizării optime a informaţiilor, capacităţilor şi sistemelor care sunt deja disponibile la nivel european, precum Programul european de monitorizare a Pământului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...