Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1082/UE/2013 privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D1082

În vigoare de la 06.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 168 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 160.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 3 iulie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 7 octombrie 2013.

întrucât:

(1) Articolul 168 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) afirmă, printre altele, că în definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi activităţilor Uniunii trebuie să se asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane. Articolul respectiv dispune, în plus, că acţiunea Uniunii trebuie să completeze politicile naţionale şi să includă supravegherea ameninţărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, alerta precoce în cazul unor asemenea ameninţări şi combaterea lor, şi că statele membre, în cooperare cu Comisia, îşi coordonează politicile şi programele în domeniile care fac obiectul acţiunii Uniunii în sectorul sănătăţii publice.

(2) În conformitate cu Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (3) a fost instituită o reţea de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile în Comunitate. Experienţa dobândită în urma punerii în aplicare a deciziei menţionate anterior confirmă că acţiunea coordonată a Uniunii privind monitorizarea acestor ameninţări, alerta precoce în cazul acestora şi combaterea lor aduce o valoare adăugată în ceea ce priveşte protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane. Cu toate acestea, o serie din evoluţiile înregistrate la nivelul Uniunii şi la nivel internaţional în ultimul deceniu au determinat necesitatea unei revizuiri a cadrului juridic în acest domeniu.

(3) JO L 268, 3.10.1998, p. 1.

(3) În afară de bolile transmisibile, o serie de alte surse de pericole pentru sănătate, în special legate de alţi agenţi biologici sau chimici sau alte evenimente de mediu, care includ pericole legate de schimbările climatice, ar putea, având în vedere amploarea sau gravitatea lor, pune în pericol starea de sănătate a cetăţenilor din întreaga Uniune, conduce la disfuncţionalităţi ale unor sectoare vitale ale societăţii şi economiei şi pune în pericol capacitatea fiecărui stat membru de a reacţiona. Prin urmare, cadrul juridic instituit în temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE ar trebui să fie extins pentru a cuprinde alte ameninţări şi să prevadă o abordare mai largă a securităţii sanitare coordonată la nivelul Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...