Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii
(reformare)
Număr celex: 32013R0952

În vigoare de la 30.10.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 33, 114 şi 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 229, 31.7.2012, p. 68.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 11 septembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 27 septembrie 2013.

întrucât:

(1) Se impune efectuarea unui număr de modificări la Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat)(3). Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la reformarea regulamentului menţionat.

(3) JO L 145, 4.6.2008, p. 1.

(2) Este oportun să se asigure coerenţa Regulamentului (CE) nr. 450/2008 cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în special cu articolele 290 şi 291. Este de asemenea oportun ca regulamentul să ţină cont de evoluţia legislaţiei Uniunii şi ca unele dintre dispoziţiile sale să fie adaptate cu scopul de a înlesni aplicarea acestora.

(3) Pentru completarea sau modificarea anumitor elemente neesenţiale din prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competenţa de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităţilor pregătitoare, Comisia să desfăşoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi. Atunci când pregăteşte şi elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp şi adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European şi către Consiliu.

(4) În special, atunci când pregăteşte şi elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure că experţii şi comunitatea de afaceri din statele membre sunt consultaţi în mod transparent cu suficient timp înainte.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...