Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 634/UE/2013 privind ajustările aduse nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Număr celex: 32013D0634

În vigoare de la 04.11.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (1), în special articolul 10,

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 136.

întrucât:

(1) Pentru punerea în aplicare a articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE, nivelurile anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020, determinate în conformitate cu Decizia 2013/162/UE a Comisiei (2) ar trebui să fie ajustate în funcţie de cantitatea cu privire la:

(2) Decizia 2013/162/UE a Comisiei din 26 martie 2013 privind determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 90, 28.3.2013, p. 106).

- certificatele care urmează să fie emise pentru instalaţiile care desfăşoară activităţile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (3), care au fost incluse în schema de comercializare a certificatelor de emisii a Uniunii (EU ETS) numai începând din 2013;

(3) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

- certificatele emise în temeiul deciziilor Comisiei de aprobare a includerii unilaterale de către anumite state membre a unor activităţi şi gaze suplimentare în schema de comercializare a certificatelor de emisii în temeiul articolului 24 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-2012; şi

- certificatele corespunzătoare instalaţiilor excluse din EU ETS în temeiul articolului 27 din Directiva 2003/87/CE începând din 2013 pentru perioada în care sunt excluse.

(2) Datele transmise de statele membre în temeiul articolului 9a alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, astfel cum figurează în Deciziile C (2011) 3798, C (2008) 7867, C (2009) 3032, C (2009) 9849 şi C (2012) 497 ale Comisiei privind acceptarea includerii unilaterale a unor gaze cu efect de seră şi activităţi suplimentare de către Italia, Ţările de Jos, Austria, Letonia şi Regatul Unit, în temeiul articolului 24 din Directiva 2003/87/CE şi luându-se în considerare excluderea instalaţiilor cu emisii scăzute din EU ETS de către Germania, Regatul Unit, Franţa, Spania, Croaţia, Slovenia şi Italia, în temeiul articolului 27 din Directiva 2003/87/CE, ajustate de Comisie cu factorul linear de 1, 74 %, au fost utilizate la calcularea ajustării nivelurilor anuale de emisii alocate fiecărui stat membru, după caz.

(3) Cantitatea relevantă pentru aplicarea articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE ar trebui să fie calculată ca diferenţa dintre nivelurile anuale de emisii alocate prevăzute în Decizia 2013/162/UE şi ajustările prevăzute în prezenta decizie. În cazul în care cifra reprezentând ajustarea este negativă, cantitatea relevantă ar trebui să fie calculată prin creşterea nivelurilor anuale de emisii alocate prevăzute în Decizia 2013/162/UE cu ajustările stabilite în prezenta decizie.

(4) Pentru a se asigura coerenţa între determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate, ajustările aduse acestora şi emisiile de gaze cu efect de seră raportate pentru fiecare an, ar trebui ca ajustările aduse nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre să fie calculate, de asemenea, aplicând valorile potenţialului de încălzire globală prezentate în cel de al patrulea raport de evaluare elaborat de Comisia interguvernamentală privind schimbările climatice, adoptat prin Decizia 15/CP.17 a Conferinţei părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Ajustările aduse nivelurilor anuale de emisii alocate, calculate în acest fel, ar trebui să devină aplicabile începând din primul an pentru care raportarea inventarelor de gaze cu efect de seră aplicând aceste noi valori ale potenţialului de încălzire globală devine obligatorie în temeiul articolului 7 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (4).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...