Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 488/2013 privind normele de securitate pentru protecţia informaţiilor UE clasificate Număr celex: 32013D0488

În vigoare de la 15.10.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 240 alineatul (3),

având în vedere Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (1), în special articolul 24,

(1) JO L 325, 11.12.2009, p. 35.

întrucât:

(1) În vederea desfăşurării activităţilor Consiliului în toate domeniile care necesită gestionarea informaţiilor clasificate, se impune instituirea unui sistem de securitate cuprinzător pentru protecţia informaţiilor clasificate, care să includă Consiliul, Secretariatul General al Consiliului şi statele membre.

(2) Prezenta decizie ar trebui să se aplice în cazurile în care Consiliul, grupurile de pregătire ale acestuia şi Secretariatul General al Consiliului (SGC) gestionează informaţii UE clasificate (IUEC).

(3) Statele membre ar trebui, în conformitate cu actele cu putere de lege şi reglementările naţionale şi în măsura necesară pentru funcţionarea Consiliului, să respecte prezenta decizie în cazurile în care autorităţile competente, personalul sau contractanţii acestora gestionează IUEC, astfel încât fiecare dintre ele să aibă garanţia acordării unui nivel echivalent de protecţie a IUEC.

(4) Consiliul, Comisia şi Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) îşi asumă angajamentul de a aplica standarde echivalente de securitate pentru protecţia IUEC.

(5) Consiliul subliniază importanţa asocierii, dacă este cazul, a Parlamentului European şi a altor instituţii, organisme, oficii sau agenţii ale Uniunii la principiile, standardele şi normele pentru protecţia informaţiilor clasificate necesare pentru protejarea intereselor Uniunii şi ale statelor sale membre.

(6) Consiliul ar trebui să stabilească cadrul corespunzător pentru partajarea IUEC deţinute de Consiliu cu alte instituţii, organisme, oficii sau agenţii ale Uniunii, după caz, în conformitate cu prezenta decizie şi cu acordurile inter-instituţionale în vigoare.

(7) Organismele şi agenţiile Uniunii instituite în temeiul titlului V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Europol şi Eurojust ar trebui să aplice, în cadrul organizării lor interne, principiile de bază şi standardele minime stabilite în prezenta decizie pentru protecţia IUEC, în cazul în care actul de înfiinţare a acestora prevede astfel.

(8) Operaţiile de gestionare a crizelor instituite în temeiul titlului V capitolul 2 din TUE şi personalul operaţiilor în cauză ar trebui să aplice normele de securitate pentru protecţia IUEC adoptate de Consiliu în cazul în care actul Consiliului de înfiinţare a acestora prevede astfel.

(9) Reprezentanţii Speciali ai UE şi membrii echipelor acestora ar trebui să aplice normele de securitate adoptate de Consiliu pentru protecţia IUEC în cazul în care actul relevant al Consiliului prevede astfel.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...