Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 493/2013 de stabilire a celei de a treia şi ultimei serii de regiuni pentru începerea operaţiunilor Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) [notificată cu numărul C(2013) 5914] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt autentice) Număr celex: 32013D0493

În vigoare de la 10.10.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS)(1), în special articolul 48 alineatul (4),

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

întrucât:

(1) Articolul 48 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede punerea în aplicare treptată a operaţiunilor VIS. În Decizia 2010/49/CE(2) şi în Decizia de punere în aplicare 2012/274/UE(3) Comisia a stabilit prima, respectiv a doua, serie de regiuni pentru începerea operaţiunilor Sistemului de informaţii privind vizele (VIS). Acum este necesar să se stabilească cea de a treia şi ultima serie de regiuni în care datele care urmează să fie prelucrate în VIS, inclusiv fotografiile şi datele dactiloscopice, să fie colectate şi transmise către VIS în cazul tuturor cererilor de viză din regiunea vizată.

(2) JO L 23, 27.1.2010, p. 62.

(3) JO L 134, 24.5.2012, p. 20.

(2) Articolul 48 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 prevede stabilirea ordinii regiunilor în scopul introducerii VIS pe baza următoarelor criterii: riscul imigraţiei ilegale, ameninţările la adresa siguranţei interne a statelor membre şi fezabilitatea culegerii datelor biometrice din toate zonele din regiune.

(3) Comisia a efectuat, prin prisma acestor trei criterii, o evaluare a regiunilor care nu sunt reglementate prin Decizia 2010/49/CE şi Decizia de punere în aplicare 2012/274/UE, luând în considerare, în cazul primului criteriu, elemente cum ar fi ratele medii de refuz al vizei, ratele de refuz al intrării şi ratele de resortisanţi ai ţărilor terţe identificaţi ca aflându-se în situaţie de şedere neregulamentară pe teritoriul statelor membre; în cazul celui de al doilea criteriu, a fost luată în considerare o evaluare a ameninţărilor, efectuată de Europol, iar în cazul celui de al treilea criteriu, faptul că unele dintre regiunile avute în vedere cuprind ţări terţe cu teritorii vaste sau cu un număr foarte mare de solicitanţi de viză.

(4) Data de începere a operaţiunilor în fiecare dintre regiunile definite prin prezenta decizie urmează să fie stabilită de Comisie în temeiul articolului 48 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008.

(5) Având în vedere că Regulamentul VIS se bazează pe acquis-ul Schengen, Danemarca a notificat transpunerea Regulamentului VIS în dreptul său naţional, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Prin urmare, Danemarca are obligaţia, în temeiul dreptului internaţional, de a pune în aplicare prezenta decizie.

(6) Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen(4). Prin urmare, Regatul Unit nu are obligaţii în temeiul prezentei decizii şi nu face obiectul aplicării acesteia.

(4) JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...