Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.11.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele operaţiuni cu produse militare:

a) exportul, importul şi transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;

b) intermedierea;

c) tranzitul prin România;

d) transbordările efectuate pe teritoriul României.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă operaţiunile prevăzute la alin. (1) efectuate în legătură cu participarea:

a) forţelor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la misiuni, operaţii, exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale, în afara teritoriului României;

b) forţelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au aprobarea autorităţilor române pentru intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul pe teritoriul României.

(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică tranzitului şi transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.

(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică controlului operaţiunilor prevăzute la alin. (1) cu arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile destinate uzului civil, efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3.

Art. 2.

Se supun controlului, de asemenea, destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. Puneri în aplicare (1)

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor persoanelor care efectuează operaţiunile prevăzute la art. 1.

(2) Prin persoană se înţelege orice persoană fizică sau juridică rezidentă în România, inclusiv autorităţile publice.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice române aflate în afara teritoriului naţional, în conformitate cu dreptul internaţional.

Art. 4.

Operaţiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licenţă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. Referințe (1)

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) produse militare - armamente, muniţii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene şi maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;

b) export - ieşirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport şi asistenţă tehnică;

c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă;

d) transfer - orice expediere ori mutare a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

e) tranzit - transportul produselor militare prin România care au ca provenienţă alte state şi sunt destinate altor state;

f) transbordare - operaţiunea de schimbare a mijlocului de transport în timpul unei operaţiuni de tranzitare ori pe parcursul unei operaţiuni de intrare sau ieşire în ori din teritoriul României;

g) asistenţă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecţionare, transmisia de informaţii sau calificări operaţionale ori servicii de consultanţă pentru produse militare. Asistenţa tehnică include şi formele de asistenţă transmise oral;

h) operaţiuni de comerţ exterior - operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b);

i) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinaţie din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situaţia în care un document sau părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obţină acelaşi rezultat;
Puneri în aplicare (1)

j) intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:

(i) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;

(ii) cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;

(iii) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare;

k) exportator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane:

(i) pe seama căreia este făcută declaraţia de export şi care este fie proprietarul mărfurilor care se exportă, fie o persoană învestită cu drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declaraţia;

(ii) care, atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra unor mărfuri aparţine unei persoane stabilite în afara Uniunii Europene în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, este partea contractantă stabilită în Uniunea Europeană;

l) importator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia produsele militare sunt puse în liberă circulaţie, sunt supuse unei activităţi de perfecţionare activă, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;

m) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru transfer;

n) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer;

o) înregistrare - operaţiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfăşurarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare;

p) certificare - operaţiune prin care se stabileşte credibilitatea unei întreprinderi destinatare;

r) licenţă de transfer - autorizaţie eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

s) licenţă de export - autorizaţie eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;

ş) licenţă de import - autorizaţie eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;

t) licenţă de intermediere - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de intermediere cu produse militare;

ţ) licenţă de tranzit - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de tranzit cu produse militare;

u) licenţă de transbordare - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de transbordare.

Art. 6. Referințe (2)

Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Art. 7.

(1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistenţa tehnică de produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni prevăzută la art. 6 se supun procedurii de licenţiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:

a) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; sau

b) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte şi să ducă la ţintă arme de distrugere în masă.

(2) Dacă exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunităţii de a supune licenţierii exportul, reexportul ori transferul respectiv.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se comunică persoanelor interesate.

Art. 8.

Regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se realizează cu respectarea:

a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;

b) intereselor de securitate naţională şi economice ale României;
Jurisprudență (1)

c) principiilor şi criteriilor prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament militar;

d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerţul cu arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;

e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme şi a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare;

f) convenţiilor, tratatelor, acordurilor internaţionale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte şi a altor angajamente internaţionale asumate de România ca stat participant la regimurile internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor;

g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu.

Art. 9.

MAE prin ANCEX este autoritatea naţională în domeniul operaţiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

CAPITOLUL II Regimul de înregistrare, certificare şi licenţiere

Art. 10. Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.

(2) Soluţionarea cererilor de înregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevăzute la art. 3 este condiţionată de obţinerea avizului Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 11. Puneri în aplicare (1)

Persoanele prevăzute la art. 3, care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţele generale de transfer de produse militare, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX.

Art. 12.

Pentru fiecare operaţiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licenţe, potrivit prevederilor art. 13.

Art. 13. Puneri în aplicare (1)

(1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:

a) licenţă individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operaţiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;

b) licenţă globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;

c) licenţă generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate şi, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţe, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.
Referințe (1)

(2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţă de transfer, dacă destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licenţe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii Europene.

(3) Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licenţe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare.

(4) Operaţiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internaţională se efectuează numai pe baza unei licenţe individuale.

Art. 14. Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum şi licenţă de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare. Licenţa generală de transfer autorizează furnizorii români să efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţa de transfer.

(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licenţelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.

(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum şi destinaţia şi utilizarea finală ale acestora.
Jurisprudență (2)

(4) Cererile de înregistrare şi cererile de certificare se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.

(5) Cererile de licenţă de export, import, transfer şi de intermediere se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.
Puneri în aplicare (1)

(6) Cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.
Puneri în aplicare (1)

(7) Cererile de înregistrare, certificare sau de licenţă, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.

(8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi a informaţiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă revine solicitanţilor menţionaţi la alin. (7).

Art. 15. Puneri în aplicare (1)

Persoanele înregistrate, certificate, după caz, precum şi titularii licenţelor au obligaţia să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licenţa, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licenţă, după caz.

Art. 16. Puneri în aplicare (1)

(1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.

(2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii.

(3) Valabilitatea licenţelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum un an.

(4) Valabilitatea licenţelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.

(5) Valabilitatea licenţelor generale de transfer se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Valabilitatea licenţelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 2 ani.

(7) Valabilitatea licenţelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.

(8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, precum şi licenţele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect.
Puneri în aplicare (1)

se încarcă...