Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 466/2013 privind obligaţii consecvente de nediscriminare şi metode coerente de calcul al costurilor pentru promovarea concurenţei şi optimizarea mediului de investiţii în bandă largă Număr celex: 32013H0466

În vigoare de la 21.09.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directivă-cadru) (1), în special articolul 19 alineatul (1),

(1) JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

având în vedere avizul Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi avizul Comitetului pentru comunicaţii (COCOM),

întrucât:

(1) În scopul de a încuraja inovarea şi creşterea productivităţii, ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea şi urmărindu-se în cele din urmă crearea creşterii economice şi realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, este esenţial să se dezvolte în continuare piaţa internă a UE pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, în special prin implementarea progresivă a reţelelor de internet de mare viteză. Comisia, autorităţile naţionale de reglementare (ANR) şi OAREC contribuie la dezvoltarea pieţei interne a comunicaţiilor electronice prin elaborarea unor abordări comune pentru aplicarea coerentă a cadrului de reglementare definit în Directiva 2002/21/CE (denumit în continuare "cadrul de reglementare").

(2) Implementarea benzii largi de mare viteză joacă un rol important în ceea ce priveşte investiţiile, crearea de locuri de muncă şi redresarea economică generală în Uniune. Comisia şi Consiliul European au stabilit obiective ambiţioase pentru dezvoltarea serviciilor de bandă largă de mare viteză, ca parte a Agendei digitale pentru Europa (ADE) a Uniunii, una dintre iniţiativele emblematice ale strategiei Europa 2020.

(3) Unul dintre obiectivele fundamentale ale Agendei digitale pentru Europa este dezvoltarea reţelelor de acces de generaţie nouă (reţelele NGA). Agenda digitală pentru Europa urmăreşte de asemenea să sprijine investiţiile substanţiale care vor fi necesare în anii următori. Prezenta recomandare vizează promovarea investiţiilor eficiente şi a inovării în materie de infrastructuri noi şi optimizate, recunoscând totodată necesitatea de a se menţine o concurenţă eficace, care constituie un important stimulent al investiţiilor pe termen lung. Prezenta recomandare urmăreşte (i) să asigure condiţii de concurenţă echitabile prin aplicarea unor norme mai stricte în materie de nediscriminare; (ii) să stabilească tarife previzibile, stabile şi reglementate pentru furnizarea accesului angro la reţele pe bază de cupru; precum şi (iii) creşterea gradului de certitudine cu privire la situaţiile care ar trebui să conducă la neimpunerea tarifelor reglementate de acces angro la serviciile NGA. Creşterea previzibilităţii juridice şi reglementare în acest mod ar trebui să stimuleze declanşarea investiţiilor necesare, în viitorul apropiat şi pe termen mediu.

(4) Crearea previzibilităţii reglementare este esenţială pentru promovarea investiţiilor eficace şi a inovării în materie de infrastructuri noi şi optimizate. Aplicarea unei abordări normative consecvente şi stabile în timp este esenţială pentru a le oferi investitorilor încrederea de care au nevoie pentru a concepe planuri de afaceri sustenabile. În scopul de a garanta previzibilitatea necesară pe o perioadă mai lungă de timp, adică dincolo de durata validităţii unei analize specifice de piaţă, ANR-urile trebuie să clarifice, pe cât posibil, cu ajutorul măsurilor corective cu caracter reglementar impuse în temeiul cadrului de reglementare, modul în care schimbările previzibile ale situaţiei pieţei ar putea afecta măsurile corective relevante.

(5) În timpul evaluării proiectelor de măsuri notificate Comisiei în temeiul articolului 7 din Directiva 2002/21/CE, s-a observat că există în continuare incoerenţe semnificative în întreaga Uniune în ceea ce priveşte aplicarea obligaţiilor în materie de nediscriminare prevăzute la articolul 10 şi de control al tarifelor şi obligaţii referitoare la sistemul de contabilizare a costurilor în temeiul articolului 13 din Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2) pentru piaţa accesului angro la infrastructura de reţea (piaţa 4) şi pentru piaţa accesului angro la banda largă (piaţa 5) menţionate în Recomandarea 2007/879/CE a Comisiei (3).

(2) Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (JO L 108, 24.4.2002, p. 7).

(3) Recomandarea 2007/879/CE a Comisiei din 17 decembrie 2007 privind pieţele relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice ("recomandarea privind pieţele relevante") (JO L 344, 28.12.2007, p. 65).

(6) Obligaţiile de reglementare impuse în temeiul articolului 10 din Directiva 2002/19/CE variază în continuare în mod considerabil în Uniune, chiar şi atunci când problemele subiacente de pe piaţă sunt comparabile. În timp ce un număr tot mai mare de autorităţi naţionale de reglementare au avut recent în vedere o aplicare mai detaliată a obligaţiei generale de nediscriminare prin intermediul indicatorilor-cheie de performanţă şi asigurarea unor condiţii de acces strict echivalente, proiectele de măsuri notificate Comisiei în temeiul articolului 7 din Directiva 2002/21/CE în acest sens arată o diferenţă semnificativă între abordările ANR-urilor cu privire la domeniul de aplicare, aplicarea, monitorizarea conformităţii şi asigurarea respectării acestei obligaţii, în special în ceea ce priveşte modelul de echivalenţă ales (dacă se aplică un model).

(7) În mod similar, obligaţiile de reglementare privind tarifarea accesului, impuse în temeiul articolului 13 din Directiva 2002/19/CE pe pieţele 4 şi 5, variază şi ele considerabil între statele membre ale Uniunii, deşi aceste variaţii nu sunt justificate de circumstanţele naţionale diferite. În această privinţă, Comisia a îndemnat în mod constant autorităţile naţionale de reglementare, în temeiul competenţelor ce îi revin în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2002/21/CE, (i) să utilizeze metode adecvate de contabilizare a costurilor şi să asigure coerenţa tarifelor la produsele de acces dea lungul aceluiaşi lanţ valoric pentru a proteja principiul scării investiţiilor; (ii) să aplice principiile modelului de cost relevant în mod consecvent tuturor datelor de intrare; şi (iii) să recunoască importanţa utilizării costurilor unei reţele moderne eficiente la stabilirea tarifelor de acces.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...