Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 461/2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013H0461

În vigoare de la 19.09.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Articolul 26 din TFUE defineşte piaţa internă ca zonă fără frontiere interne în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor. Articolul 4 alineatul (3) din TUE prevede obligaţia statelor membre de a lua toate măsurile corespunzătoare pentru a respecta pe deplin obligaţiile ce le revin, în conformitate cu dreptul Uniunii.

(2) Piaţa internă oferă numeroase oportunităţi persoanelor care doresc să locuiască şi să muncească în alt stat membru, precum şi întreprinderilor care intenţionează să îşi extindă pieţele. Cu toate că piaţa internă funcţionează bine în general, uneori se ivesc probleme atunci când autorităţile publice nu respectă dreptul Uniunii.

(3) În baza Recomandării 2001/893/CE a Comisiei din 7 decembrie 2001 privind principiile de utilizare a "SOLVIT" - Reţeaua de soluţionare a problemelor intervenite pe piaţa internă (1), SOLVIT a fost creată ca o reţea de centre înfiinţate de statele membre în cadrul propriilor administraţii naţionale, ca mod rapid şi neoficial de soluţionare a problemelor cu care se confruntă persoanele fizice şi întreprinderile atunci când îşi exercită drepturile pe piaţa internă.

(1) JO L 331, 15.12.2001, p. 79.

(4) Cu toate că reţeaua SOLVIT are un caracter neoficial şi practic, crearea acesteia contribuie la garantarea faptului că soluţiile identificate respectă dreptul Uniunii. SOLVIT se bazează pe un proces transparent de soluţionare a problemelor care implică două state membre. Deşi nu se implică, de regulă, în soluţionarea cazurilor, Comisia păstrează o legătură strânsă cu centrele SOLVIT, furnizează în mod regulat cursuri de formare juridică şi oferă consiliere neoficială în anumite cazuri complexe. De asemenea, Comisia monitorizează modul de gestionare a cazurilor şi rezultatele obţinute de SOLVIT prin intermediul bazei de date on-line şi poate interveni ori de câte ori consideră că soluţiile propuse de centrele SOLVIT nu respectă dreptul Uniunii. Sistemul menţionat anterior nu contribuie doar la asigurarea legalităţii rezultatelor în cazurile individuale; rezultatele evaluării indică faptul că activitatea desfăşurată de SOLVIT a contribuit de asemenea la o creştere generală a nivelului de respectare a dreptului Uniunii de către autorităţile naţionale.

(5) SOLVIT a cunoscut o evoluţie considerabilă din momentul creării. În prezent, tratează de 10 ori mai multe cazuri decât în urmă cu 10 ani. Se ocupă de asemenea de o varietate mult mai largă de cazuri decât cele prevăzute iniţial. Cea mai mare parte a cazurilor sunt soluţionate cu succes, în termen de aproximativ nouă săptămâni, ceea ce a dus la un nivel ridicat de satisfacţie în rândul persoanelor fizice şi al întreprinderilor care au apelat la SOLVIT.

(6) Cu toate că SOLVIT reprezintă un succes, furnizarea serviciului la o scară mai largă a amplificat diverse provocări. O evaluare aprofundată a reţelei, efectuată pe parcursul anului 2010, indică faptul că nu toate centrele SOLVIT beneficiază de aceleaşi resurse sau de aceeaşi poziţionare favorabilă. Modul de tratare a cazurilor şi nivelul serviciilor oferite variază de asemenea în cadrul reţelei. În plus, un număr extrem de redus de persoane şi întreprinderi beneficiază de acces la SOLVIT.

(7) Pe baza acestor constatări, se impune luarea de măsuri pentru consolidarea SOLVIT şi pentru creşterea vizibilităţii acesteia atât în cadrul, cât şi în afara reţelei web, după cum se subliniază în documentul de lucru al serviciilor Comisiei "Consolidarea soluţionării eficiente a problemelor pe piaţa unică", în Comunicarea privind o guvernanţă mai bună pentru piaţa unică (2) şi în Raportul privind cetăţenia UE (3). Ca parte a acestui exerciţiu, Recomandarea 2001/893/CE ar trebui înlocuită cu una nouă. Această nouă recomandare urmăreşte clarificarea serviciilor care trebuie furnizate de SOLVIT în baza celor mai bune practici. Aceasta stabileşte obiective şi standarde atât pentru statele membre, cât şi pentru Comisie pentru a garanta că întreprinderile şi persoanele fizice beneficiază de asistenţă eficace în situaţiile în care dreptul Uniunii nu este respectat. De asemenea, obiectivul acesteia este de a garanta că centrele SOLVIT aplică aceleaşi reguli şi oferă în mod consecvent acelaşi tip de servicii la nivelul întregii reţele.

(2) COM(2012) 259 final.

(3) COM(2013) 269 final.

(8) Pentru a asigura o interpretare consecventă a mandatului la nivelul întregii reţele, prezenta recomandare defineşte tipurile de cazuri care ar trebui soluţionate de SOLVIT. Recomandarea 2001/893/CE prevedea ca SOLVIT să soluţioneze cazurile de "punere în aplicare necorespunzătoare" a "normelor privind piaţa unică". Definirea domeniului de aplicare în acest mod a dus la incoerenţă. În primul rând, s-a susţinut că termenul de "punere în aplicare necorespunzătoare" implică faptul că centrele SOLVIT nu pot soluţiona cazurile în care normele naţionale contravin dreptului Uniunii (aşa-numitele "cazuri structurale"), iar în al doilea rând, s-a susţinut că SOLVIT nu poate interveni decât în cazurile în care dreptul Uniunii vizează piaţa internă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...