Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 883/2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului Număr celex: 32013R0883

În vigoare de la 01.10.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 325, coroborat cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Curţii de Conturi (1),

(1) JO C 254, 30.8.2011, p. 1.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 (JO C 16 E, 22.1.2010, p. 201) şi poziţia Consiliului în primă lectură din 25 februarie 2013 (JO C 89 E, 27.3.2013, p. 1). Poziţia Parlamentului European din 3 iulie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Instituţiile Uniunii şi statele membre acordă o mare importanţă protejării intereselor financiare ale Uniunii şi combaterii fraudei, corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale ce prejudiciază aceste interese. Responsabilitatea Comisiei în această privinţă este strâns legată de obligaţia sa de a executa bugetul în temeiul articolului 317 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), iar importanţa acţiunii în acest sens este confirmată de articolul 325 din TFUE.

(2) Ar trebui utilizate toate mijloacele disponibile pentru atingerea acestui obiectiv, în special în contextul misiunilor de investigare delegate la nivelul Uniunii, menţinându-se alocarea actuală şi echilibrul actual al responsabilităţilor între Uniune şi statele membre.

(3) Pentru a întări mijloacele disponibile de combatere a fraudei, cu respectarea principiului autonomiei organizării interne a fiecărei instituţii, Comisia, prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom (3), a înfiinţat Oficiul European de Luptă Antifraudă ("oficiul") ca departament al său, cu responsabilitatea de a efectua investigaţii administrative privind fraude. Comisia a acordat oficiului independenţă deplină în exercitarea funcţiei sale de investigare. Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom prevede că, în vederea efectuării investigaţiilor, oficiul urmează să exercite competenţele conferite prin dreptul Uniunii.

(3) Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 20).

(4) Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului (4) a fost adoptat pentru a reglementa investigaţiile efectuate de oficiu. Pentru a creşte eficacitatea activităţilor de investigare ale oficiului şi în lumina evaluării activităţilor sale de către instituţiile Uniunii, în special a raportului de evaluare al Comisiei din aprilie 2003 şi a Rapoartelor speciale nr. 1/2005 (5) şi nr. 2/2011 (6) ale Curţii de Conturi privind gestionarea oficiului, este necesar să se revizuiască actualul cadru juridic.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...