Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 448/2013 privind măsurile naţionale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2013) 5666] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0448

În vigoare de la 27.09.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolele 10a şi 11,

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

întrucât:

(1) Începând cu 2013, licitaţia constituie regula de alocare a cotelor de emisii operatorilor de instalaţii care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a Uniunii (EU ETS). Cu toate acestea, între 2013 şi 2020 operatorilor eligibili li se vor aloca în continuare cote gratuite. Cantitatea de cote alocate unui operator se determină pe baza unor norme armonizate la nivelul Uniunii, prevăzute de Directiva 2003/87/CE şi de Decizia 2011/278/UE a Comisiei (2).

(2) Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 130, 17.5.2011, p. 1).

(2) Statelor membre li s-a cerut să transmită Comisiei, până la 30 septembrie 2011, măsurile lor naţionale de punere în aplicare (MNPA), care să cuprindă, pe lângă alte informaţii obligatorii, o listă a instalaţiilor de pe teritoriul lor care intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE, precum şi cantitatea preliminară a cotelor gratuite care urmează să fie alocate între 2013 şi 2020, calculată pe baza unor norme armonizate la nivelul Uniunii.

(3) Articolul 18 din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Croaţia, precum şi adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice(3) instituie măsuri tranzitorii aplicabile Croaţiei, care sunt prevăzute în anexa V la actul menţionat anterior. În temeiul punctului 10 din anexa V menţionată, Croaţia trebuie să se asigure că operatorii respectă prevederile Directivei 2003/87/CE pentru întregul an 2013. De asemenea, operatorii instalaţiilor eligibile primesc cote gratuite pentru întregul an 2013, astfel încât să se asigure conformitatea deplină cu EU ETS şi cu principiul monitorizării, raportării şi verificării anuale şi al restituirii cotelor de emisii, prevăzut de aceasta. În consecinţă, Croaţia a transmis Comisiei măsurile sale naţionale de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE şi cu articolul 15 alineatul (1) din Decizia 2011/278/UE.

(3) JO L 112, 24.4.2012, p. 21.

(4) Pentru a garanta calitatea şi comparabilitatea datelor, Comisia a furnizat un model electronic pentru transmiterea MNPA. Toate statele membre au transmis, în formatul respectiv sau într-un format similar, lista instalaţiilor, un tabel conţinând toate datele relevante pentru fiecare instalaţie şi un raport metodologic privind procesul de colectare a datelor utilizat de autorităţile statelor membre.

(5) Dată fiind diversitatea informaţiilor şi a datelor transmise, Comisia a început prin a examina dacă toate MNPA erau complete. Atunci când Comisia a constatat că informaţiile transmise erau incomplete, a solicitat statelor membre în cauză informaţii suplimentare. În urma acestor solicitări, autorităţile relevante au comunicat informaţiile suplimentare necesare pentru completarea MNPA transmise.

(6) MNPA, inclusiv cantităţile anuale totale preliminare ale cotelor de emisii care urmează să fie alocate cu titlu gratuit între 2013 şi 2020, au fost în continuare evaluate în raport cu criteriile prevăzute în Directiva 2003/87/CE, în special la articolul 10a, şi în Decizia 2011/278/UE, ţinând cont de documentele orientative transmise de Comisie statelor membre şi aprobate de Comitetul privind schimbările climatice la 14 aprilie 2011. După caz, au fost luate în considerare orientările privind interpretarea anexei I la Directiva 2003/87/CE.

(7) Comisia a realizat o evaluare aprofundată a conformităţii MNPA transmise de fiecare stat membru. În cadrul acestei evaluări cuprinzătoare, Comisia a analizat coerenţa datelor, precum şi coerenţa dintre date şi normele armonizate de alocare. Comisia a examinat mai întâi eligibilitatea instalaţiilor în vederea alocării cu titlu gratuit, împărţirea instalaţiilor în subinstalaţii şi limitele acestora. În continuare, Comisia a analizat dacă subinstalaţiilor relevante li se aplicau valorile de referinţă corecte. Având în vedere că pentru subinstalaţiile produselor de referinţă Decizia 2011/278/UE stabileşte, în principiu, un criteriu de referinţă pentru fiecare produs, Comisia a acordat o atenţie deosebită aplicării valorii de referinţă pentru produsul finit obţinut în conformitate cu definirea produsului şi cu limitele sistemului prevăzute în anexa I la Decizia 2011/278/UE. De asemenea, având în vedere impactul considerabil al alocărilor, Comisia a analizat în mod detaliat calculul nivelurilor activităţii istorice ale instalaţiilor, cazurile de modificări semnificative ale capacităţii în cursul perioadei de referinţă, precum şi cazurile instalaţiilor care au intrat în funcţiune în cursul perioadei de referinţă, calculul numărului preliminar de cote de emisii care urmează să fie alocate cu titlu gratuit ţinând cont de interschimbabilitatea combustibilului şi energiei electrice, situaţia expunerii la relocarea emisiilor de dioxid de carbon, precum şi căldura exportată către locuinţe private. Alte analize statistice şi verificări ale plauzibilităţii, care au utilizat indicatori precum alocarea propusă pentru fiecare nivel al activităţii istorice raportată la valorile de referinţă, sau nivelul activităţii istorice raportat la capacitatea de producţie, au contribuit la identificarea unor nereguli potenţiale suplimentare referitoare la aplicarea normelor armonizate de alocare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...