Back

Parlamentul României

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL I Domeniul şi scopul reglementării

Domeniul de reglementare

Art. 1.

Prezenta lege reglementează modul şi condiţiile în care sunt executate:

a) pedeapsa amenzii;

b) pedeapsa accesorie;

c) pedepsele complementare: interzicerea exercitării unor drepturi, degradarea militară, publicarea hotărârii de condamnare, dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice, închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice, interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice, plasarea sub supraveghere judiciară, afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare;

d) măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă în cazul amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi liberării condiţionate;
Puneri în aplicare (1)

e) măsurile educative neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână; asistarea zilnică;
Puneri în aplicare (1)

f) obligaţiile impuse de instanţă în cazul liberării minorului din executarea unei măsuri educative privative de libertate;
Puneri în aplicare (1)

g) măsurile neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal: controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune;

h) obligaţiile impuse de instanţă în cazul acordării amânării sau întreruperii executării pedepsei;

i) obligaţiile impuse de procuror în cazul dispunerii renunţării la urmărirea penală.

Definiţii

Art. 2.

În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) instituţii din comunitate - autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale şi alte persoane juridice care participă la executarea pedepselor sau măsurilor neprivative de libertate prin colaborare la nivelul comunităţii locale cu autorităţile direct responsabile de asigurarea executării acestor pedepse sau măsuri;
Puneri în aplicare (1)

b) termen de supraveghere sau durata supravegherii desemnează intervalul de timp în care persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, liberarea condiţionată ori o măsură educativă neprivativă de libertate, în cazul minorilor, trebuie să respecte obligaţiile ori măsurile de supraveghere dispuse de instanţă în sarcina sa.

Scopul legii

Art. 3.

(1) Prin reglementarea executării pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1 se urmăreşte asigurarea echilibrului dintre protecţia societăţii prin menţinerea ordinii de drept, prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, şi menţinerea în comunitate a persoanei care a comis una sau mai multe fapte prevăzute de legea penală.

(2) Scopul măsurilor procesuale prevăzute la art. 1 lit. g) este asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori prevenirea săvârşirii de infracţiuni, în condiţiile promovării unor măsuri alternative la arestarea preventivă.
Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Principii

Legalitatea executării

Art. 4.

Executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, ale prezentei legi şi ale altor reglementări în materie.

Temeiul executării

Art. 5.

Pedepsele, amânarea aplicării pedepsei, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1, neprivative de libertate, se execută numai în temeiul hotărârilor judecătoreşti rămase definitive, iar alte măsuri neprivative de libertate luate în cursul procesului penal se execută în temeiul dispoziţiilor organelor judiciare.

Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Art. 6.

Pedepsele, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, sunt puse în executare în condiţii care să asigure respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, cu limitările inerente naturii şi conţinutului acestor pedepse şi măsuri.

Respectarea demnităţii umane

Art. 7.

(1) Pedepsele, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1, dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, se execută în condiţii care să asigure respectarea demnităţii umane.

(2) Executarea pedepselor şi a măsurilor prevăzute la alin. (1) nu poate implica aplicarea unor tratamente inumane sau degradante.

Respectarea dreptului la viaţa privată

Art. 8.

(1) Pedepsele, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, sunt puse în executare în condiţii care să nu îngrădească exercitarea dreptului la viaţa privată mai mult decât este inerent naturii şi conţinutului lor.

(2) Fotografierea sau înregistrarea audiovideo a persoanelor care execută obligaţiile prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. a) -c), art. 93 alin. (2) lit. a) -c), art. 101 alin. (2) lit. a) şi b) şi art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele care asigură sau contribuie la executarea acestor obligaţii nu se poate face fără consimţământul persoanei supravegheate.

Respectarea confidenţialităţii şi a datelor cu caracter personal

Art. 9.

Persoanele fizice şi juridice implicate în executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a celorlalte măsuri prevăzute la art. 1 sunt obligate la respectarea confidenţialităţii şi a regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal, prevăzute de reglementările în materie.

Interzicerea discriminării

Art. 10.

În timpul executării pedepselor, măsurilor educative şi a celorlalte măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.

Informarea persoanei care nu vorbeşte, nu înţelege limba română ori nu se poate exprima

Art. 11.

(1) Informarea persoanei aflate în executarea pedepselor, măsurilor educative sau a altor măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română ori nu se poate exprima, cu privire la conţinutul pedepsei sau măsurii dispuse, precum şi cu privire la principalele acte efectuate în procedura de executare a acestora se face într-o limbă, respectiv într-un limbaj pe care aceasta îl înţelege, prin intermediul unui traducător şi interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj mimico-gestual, plătit din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.
Puneri în aplicare (1)

(2) În cazul cetăţenilor români care aparţin unei minorităţi naţionale, informarea prevăzută la alin. (1) se face în limba maternă a acestora, la cererea persoanei.
Puneri în aplicare (1)

(3) Informarea prevăzută la alin. (1) poate fi făcută şi de către un consilier de probaţiune sau, după caz, de către reprezentantul autorităţii responsabile de punerea în executare a pedepselor, a măsurilor educative sau a altor măsuri prevăzute la art. 1, care cunoaşte limba sau limbajul utilizat de către persoana în cauză, cu acordul acesteia, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Implicarea persoanei şi a comunităţii în executare

Art. 12.

(1) Executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, se bazează pe cooperarea persoanei aflate în executare şi implicarea activă a instituţiilor din comunitate.

(2) În vederea asigurării unei cooperări efective a persoanei aflate în executare, aceasta are dreptul de a solicita instituţiei care asigură executarea măsurii în cauză lămuriri cu privire la conţinutul pedepsei sau al măsurii pe care o execută.

Suportarea costurilor

Art. 13. Puneri în aplicare (1)

(1) Dacă, în mod excepţional, pe parcursul executării pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1, dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, este necesară efectuarea unor cheltuieli, achitarea unor taxe sau contribuţii, acestea vor fi suportate de către persoanele vizate, cu excepţia situaţiilor în care persoanele nu dispun de mijloace băneşti suficiente.

(2) Sunt considerate persoane fără mijloace băneşti suficiente persoanele singure sau persoanele din familiile cărora, în ultimele două luni anterioare formulării cererii pentru scutirea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1), le-a fost recunoscut dreptul la ajutor social, prin emiterea dispoziţiei de către primar, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei, în condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare. În acest caz, sumele prevăzute la alin. (1) se suportă în întregime de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.

CAPITOLUL III Caracterul jurisdicţional al executării

Judecătorul delegat cu executarea

Art. 14.

(1) Instanţa de executare deleagă anual unul sau mai mulţi dintre judecătorii acesteia pentru coordonarea activităţilor privind punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.

(2) Judecătorul delegat cu executarea unei pedepse sau măsuri neprivative de libertate rămâne, de regulă, acelaşi pe toată perioada executării.

(3) Activitatea specifică procesului de supraveghere efectuată de către serviciul de probaţiune sau de către celelalte autorităţi responsabile de punerea în executare a pedepselor, măsurilor educative sau a altor măsuri prevăzute la art. 1 şi de către instituţiile din comunitate se desfăşoară sub îndrumarea şi controlul judecătorului delegat cu executarea.

Atribuţiile judecătorului delegat cu executarea

Art. 15. Jurisprudență (1)

În realizarea activităţii de îndrumare şi control al executării pedepselor şi măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute de prezenta lege, neprivative de libertate, judecătorul delegat cu executarea exercită următoarele atribuţii:

a) asigură punerea în executare, prin comunicarea, către serviciul de probaţiune şi alte instituţii prevăzute de prezenta lege implicate în executarea pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate, a copiilor de pe hotărâre sau, după caz, de pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau măsuri;

b) asigură punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate, prin exercitarea competenţelor prevăzute de prezenta lege;

c) sesizează instanţa de executare în cazul în care, cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul executării, se iveşte vreo nelămurire ori împiedicare;

d) rezolvă incidentele ivite în cursul executării date prin lege în competenţa sa;
Jurisprudență (4)

e) sesizează instanţa de executare, în cazurile prevăzute de prezenta lege, pentru modificarea conţinutului, înlocuirea, încetarea unor obligaţii sau revocarea unor pedepse ori măsuri neprivative de libertate;
Jurisprudență (2)

f) soluţionează plângerile împotriva deciziilor consilierului de probaţiune;

g) aplică amenzi judiciare în cazul comiterii unor abateri judiciare prevăzute de prezenta lege;

h) îndeplineşte alte atribuţii date prin lege în competenţa sa.

Actele judecătorului delegat cu executarea

Art. 16.

(1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 15 lit. c) şi e), judecătorul delegat cu executarea întocmeşte o adresă de sesizare în care consemnează împrejurările constatate, pe care o înaintează instanţei.
Jurisprudență (3)

(2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 15 lit. d), f) şi g), judecătorul delegat cu executarea se pronunţă prin încheiere. Încheierile emise în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 15 lit. d) şi f) nu sunt supuse niciunei căi de atac.
Jurisprudență (1)

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 15 lit. a) şi b), judecătorul delegat emite adrese sau dispoziţii.

Relaţia consilierului de probaţiune cu judecătorul delegat cu executarea

Art. 17.

(1) Consilierul de probaţiune este obligat să încunoştinţeze de îndată judecătorul delegat cu executarea despre orice nelămurire, împiedicare ori incident survenit în cursul executării a cărui soluţionare revine, potrivit legii, judecătorului.

(2) În situaţia în care, pentru sesizarea instanţei potrivit art. 15 lit. e), legea prevede consultarea prealabilă de către judecător a unui raport sau referat de evaluare, la solicitarea judecătorului, consilierul de probaţiune transmite raportul sau referatul de evaluare în termen de 14 zile de la data primirii solicitării la serviciul de probaţiune. Nedepunerea raportului sau a referatului de evaluare în termenul stabilit nu împiedică sesizarea instanţei de către judecătorul delegat cu executarea.

(3) În cazurile expres prevăzute de lege, consilierul de probaţiune emite decizii care sunt obligatorii pentru persoanele aflate în supraveghere şi instituţiile din comunitate vizate.

(4) Împotriva deciziilor consilierului de probaţiune, persoana sau instituţia din comunitate vizată poate face plângere la judecătorul delegat cu executarea. Plângerea persoanei supravegheate nu suspendă executarea deciziei atacate.

(5) Nu se poate formula plângere împotriva sesizării instanţei făcute de către consilierul de probaţiune în cazurile în care sesizarea este de competenţa sa.

(6) Plângerea se soluţionează în camera de consiliu, după ascultarea petentului şi a consilierului de probaţiune. Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică soluţionarea plângerii.

CAPITOLUL IV Colaborarea cu instituţiile din comunitate în executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate

Participarea instituţiilor din comunitate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate

Art. 18.

(1) Organizarea şi desfăşurarea executării pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate se fac, în cazurile prevăzute de lege, de către instituţii din comunitate, sub coordonarea serviciului de probaţiune.

(2) Persoanele juridice de drept public pot fi implicate în activităţile prevăzute la alin. (1) şi participă la desfăşurarea acestora, prin decizie a consilierului de probaţiune sau, după caz, prin dispoziţie a judecătorului delegat cu executarea.

(3) Persoana juridică de drept public nu poate refuza desfăşurarea, în condiţiile alin. (1), a unei activităţi ce nu implică suportarea unor cheltuieli suplimentare, altele decât cele inerente activităţii respective. Refuzul nejustificat constituie abatere judiciară şi se sancţionează potrivit art. 19.

(4) În cazul în care activitatea stabilită de către consilierul de probaţiune sau, după caz, de judecătorul delegat cu executarea implică alocarea unor resurse bugetare suplimentare, altele decât cele inerente activităţii respective, de către persoana juridică de drept public, desfăşurarea respectivei activităţi nu poate fi dispusă fără consimţământul persoanei juridice în cauză.

(5) Persoanele juridice de drept privat pot fi implicate în activităţile prevăzute la alin. (1) dacă sunt abilitate potrivit art. 20.

(6) Instituţiile din comunitate care participă la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate trebuie să respecte în activitatea lor standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate aprobate prin hotărâre a Guvernului.

se încarcă...