Back

Parlamentul României

Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL I Scop şi aplicare

Art. 1.

Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de probaţiune la nivel central şi la nivelul structurilor teritoriale, precum şi activitatea desfăşurată de acesta.

Art. 2.

(1) Prin activitatea sa, sistemul de probaţiune, ca serviciu public, contribuie la înfăptuirea actului de justiţie.

(2) Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în interesul comunităţii, în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni şi al creşterii gradului de siguranţă în comunitate.

(3) Promovarea sancţiunilor şi măsurilor comunitare urmăreşte reducerea costurilor sociale ale executării sancţiunilor şi măsurilor penale prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare, valorificarea potenţialului socio-economic al infractorilor şi menţinerea siguranţei comunităţii.

CAPITOLUL II Principiile activităţii sistemului de probaţiune

Art. 3.

Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în condiţii care să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, orice restrângere a acestora fiind posibilă numai în limitele inerente naturii şi conţinutului pedepselor şi măsurilor stabilite prin hotărârea judecătorească şi în condiţiile care decurg din specificul intervenţiei, în funcţie de gravitatea faptei şi riscul de săvârşire a unor infracţiuni.

Art. 4.

Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în condiţii care să respecte demnitatea persoanei şi care să nu îngrădească exercitarea dreptului la viaţa privată a acesteia şi a familiei sale mai mult decât este inerent naturii şi conţinutului intervenţiei.

Art. 5.

În cadrul sistemului de probaţiune, orice activitate se desfăşoară fără nicio discriminare pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.

Art. 6.

Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară cu respectarea legii şi a hotărârilor judecătoreşti.

Art. 7.

Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară cu respectarea confidenţialităţii şi cu respectarea regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal, prevăzute de reglementările în materie.

Art. 8.

Activitatea de probaţiune se desfăşoară cu respectarea, de către consilierul de probaţiune, respectiv de către instituţiile din comunitate şi alte autorităţi şi instituţii publice, a principiilor, valorilor şi metodelor managementului de caz în procesul de supraveghere.

Art. 9.

(1) Consilierul de probaţiune adaptează intervenţia în funcţie de caracteristicile individuale, nevoile persoanei, riscul de săvârşire a unor infracţiuni şi circumstanţele particulare ale fiecărui caz.

(2) În derularea activităţii, consilierul de probaţiune urmăreşte dezvoltarea unei relaţii pozitive cu persoana aflată în evidenţă, în scopul implicării acesteia în propriul proces de reabilitare.

Art. 10.

Consilierul de probaţiune urmăreşte abordarea interdisciplinară a fiecărui caz şi coordonează activităţile derulate în colaborare cu instituţiile din comunitate pentru acoperirea nevoilor persoanei şi menţinerea gradului de siguranţă a comunităţii.

Art. 11.

(1) Consilierul de probaţiune informează persoana cu privire la natura şi conţinutul principalelor acte îndeplinite în cadrul activităţii de probaţiune şi urmăreşte obţinerea consimţământului acesteia cu privire la derularea actelor respective.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face într-o limbă, respectiv limbaj pe care persoana îl înţelege, prin intermediul unui traducător şi interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj mimico-gestual, în situaţia în care persoana nu vorbeşte sau nu înţelege limba română, respectiv nu se poate exprima.

(3) În cazul cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, informarea prevăzută la alin. (1) se face în limba lor maternă, la cererea persoanei evaluate.

(4) Informarea prevăzută la alin. (2) poate fi făcută şi de către un consilier de probaţiune care cunoaşte limba sau limbajul utilizat de către persoana în cauză, cu acordul acesteia.

Art. 12.

Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului de probaţiune are o pregătire de specialitate în acord cu responsabilităţile stabilite prin lege în sarcina acestuia şi urmăreşte, în derularea activităţii, atingerea unor standarde înalte de profesionalism şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională.

Art. 13.

În cadrul sistemului de probaţiune activitatea se derulează cu respectarea principiului integrităţii prin realizarea acţiunilor în mod responsabil, transparent, imparţial şi prin utilizarea judicioasă a resurselor disponibile.

CAPITOLUL III Definiţii
Puneri în aplicare (1)

Art. 14.

În sensul prezentei legi, termenii şi sintagmele de mai jos au următorul înţeles:

a) sancţiuni şi măsuri comunitare - sancţiunile şi măsurile neprivative de libertate prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c)-e);

b) management de caz - procesul de coordonare a ansamblului activităţilor de evaluare a persoanei supravegheate, planificare şi desfăşurare a intervenţiilor de asistare şi control, monitorizare a modului de executare a măsurilor şi obligaţiilor impuse de organele judiciare, inclusiv prin valorificarea potenţialului intern al persoanei şi integrarea contribuţiei instituţiilor din comunitate;

c) referirea cazului - activitatea de transmitere a unui caz de către instituţia care gestionează managementul de caz către o instituţie din comunitate, împuternicită să realizeze o intervenţie specializată în acord cu planificarea activităţii de probaţiune.

Art. 15.

Sintagma "instituţii din comunitate" are înţelesul definit în Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

TITLUL II Organizarea sistemului de probaţiune

Art. 16. Puneri în aplicare (1)

(1) Se înfiinţează Direcţia Naţională de Probaţiune, denumită în continuare Direcţia, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Justiţiei, prin reorganizarea Direcţiei de probaţiune din Ministerul Justiţiei.

(2) Direcţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justiţiei.

(3) Activitatea Direcţiei este coordonată direct de către ministrul justiţiei.

Art. 17. Puneri în aplicare (2)

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte direcţiile strategice de acţiune în domeniul probaţiunii în vederea implementării strategiei justiţiei ca serviciu public;

b) stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, Strategia naţională de reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni şi măsuri comunitare, aplicată în sistemul de probaţiune, inclusiv de către instituţiile cu atribuţii în domeniu;

c) organizează şi coordonează procesul de executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probaţiunii;

d) elaborează Standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate şi normele metodologice pentru avizarea şi acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;

e) organizează şi coordonează activitatea structurilor teritoriale;

f) coordonează gestionarea resurselor umane ale sistemului de probaţiune;

g) organizează pregătirea profesională a personalului din sistemul de probaţiune şi cursuri de pregătire pentru persoane din cadrul instituţiilor implicate în activitatea de probaţiune;

h) elaborează proiectul de buget anual al Direcţiei şi al structurilor teritoriale, pe care îl supune spre aprobare ministrului justiţiei, şi asigură execuţia bugetară în condiţiile legii;

i) administrează patrimoniul sistemului de probaţiune, organizează şi coordonează alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul cheltuielilor materiale şi de investiţii, ale mijloacelor şi echipamentelor din dotare;

j) elaborează, în colaborare cu direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, proiectele de acte normative privind organizarea şi activitatea sistemului de probaţiune;

k) realizează evaluarea şi controlul activităţii derulate în structurile teritoriale de probaţiune, prin intermediul inspectorilor de probaţiune;

l) realizează evaluarea profesională a personalului din cadrul sistemului de probaţiune, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune;

m) coordonează elaborarea standardelor de performanţă, a metodologiilor şi instrumentelor de lucru, în scopul uniformizării şi îmbunătăţirii activităţii de probaţiune;

n) coordonează elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare şi relaţii publice a sistemului de probaţiune, în scopul promovării rolului sistemului de probaţiune;

o) coordonează cooperarea internaţională în domeniu;

p) reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie interesele Direcţiei şi ale structurilor teritoriale;

q) coordonează activitatea de colectare şi prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probaţiunii şi gestionează sistemele informatice aferente;

r) realizează studii, analize şi cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii penale în domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru şi la îmbunătăţirea practicii;

s) elaborează şi difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare;

ş) promovează rolul sistemului de probaţiune, al activităţilor desfăşurate de către personalul din sistemul de probaţiune, inclusiv prin mijloace de informare în masă;

t) alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul de activitate a sistemului de probaţiune.

Art. 18. Puneri în aplicare (1)

(1) Direcţia este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului justiţiei, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens.

(2) Directorul general este numit pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea obţinerii consecutive, o singură dată, a unui nou mandat.

(3) Directorul general al Direcţiei este ordonator terţiar de credite.

(4) În activitatea de conducere, directorul general este sprijinit de 2 directori generali adjuncţi numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens.

(5) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător directorilor generali adjuncţi.

(6) Condiţiile şi modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (1) şi (4) sunt stabilite prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

(7) Directorul general poate face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Directorii generali adjuncţi pot face parte din următoarele categorii de personal: personal de probaţiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi funcţionari publici.

Art. 19. Puneri în aplicare (1)

(1) Directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde, în faţa ministrului justiţiei, de buna funcţionare a sistemului de probaţiune.

(2) Directorul general poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor generali adjuncţi.

(3) Directorii generali adjuncţi angajează şi reprezintă Direcţia în baza mandatului expres dat prin decizia directorului general.

(4) Directorii generali adjuncţi conduc şi răspund de activitatea departamentelor pe care le coordonează.

Art. 20. Puneri în aplicare (1)

(1) Pe lângă Direcţie funcţionează Consiliul consultativ, ca organ consultativ, denumit în continuare Consiliu, alcătuit din reprezentanţi ai sistemului de probaţiune şi alte categorii de specialişti.

(2) Directorul general al Direcţiei este preşedintele Consiliului.

(3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei naţionale în domeniul probaţiunii, monitorizarea implementării acesteia, precum şi stabilirea altor măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii de probaţiune.

(4) Consiliul se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie prin convocarea directorului general.

(5) Activitatea Consiliului este reglementată prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 21. Puneri în aplicare (2)

(1) În structura organizatorică a Direcţiei funcţionează departamente, servicii şi alte structuri înfiinţate prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Directorii departamentelor sunt numiţi prin decizie a directorului general, pe o perioadă de 4 ani, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens, cu posibilitatea obţinerii unui nou mandat.

(3) Şefii serviciilor din cadrul Direcţiei sunt numiţi prin decizie a directorului general, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens.

(4) Condiţiile şi modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 22. Puneri în aplicare (1)

(1) Atribuţiile şi competenţele aferente departamentelor, serviciilor şi celorlalte structuri din cadrul Direcţiei, precum şi atribuţiile şi răspunderile corespunzătoare funcţiilor din cadrul Direcţiei se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Atribuţiile şi competenţele departamentului de control se execută prin inspectorii de probaţiune aflaţi în subordinea directă a directorului general şi se stabilesc în conformitate cu principiul independenţei operaţionale.

se încarcă...