Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 655/2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0655

În vigoare de la 11.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (1), în special articolul 20 alineatul (2) al doilea paragraf,

(1) JO L 342, 22.12.2009, p. 59.

întrucât:

(1) Utilizatorii finali, astfel cum sunt definiţi la articolul 2 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, se confruntă cu o mare varietate de declaraţii legate de funcţia, conţinutul şi efectele produselor cosmetice. Având în vedere că produsele cosmetice joacă un rol atât de important în viaţa utilizatorului final, este important să se asigure faptul că informaţiile care îi sunt comunicate prin astfel de declaraţii sunt utile, uşor de înţeles şi fiabile şi că îi permit să ia decizii în cunoştinţă de cauză şi să aleagă produsele care corespund cel mai bine nevoilor şi aşteptărilor sale.

(2) Declaraţiile referitoare la produsele cosmetice servesc în principal la informarea utilizatorilor finali cu privire la caracteristicile şi calităţile produselor. Aceste declaraţii reprezintă mijloace esenţiale de diferenţiere a produselor. Ele contribuie, de asemenea, la stimularea inovării şi la încurajarea concurenţei.

(3) Ar trebui stabilite criterii comune la nivelul Uniunii care să justifice utilizarea declaraţiilor în legătură cu produsele cosmetice. Obiectivul principal al stabilirii unor criterii comune este acela de a garanta un nivel ridicat de protecţie pentru utilizatorii finali, mai ales împotriva declaraţiilor înşelătoare referitoare la produsele cosmetice. O abordare comună la nivelul Uniunii ar trebui, de asemenea, să asigure o mai bună convergenţă a acţiunilor întreprinse de autorităţile competente ale statelor membre şi să evite distorsiunile pe piaţa internă. O astfel de abordare ar trebui, de asemenea, să consolideze cooperarea dintre autorităţile naţionale responsabile cu asigurarea protecţiei consumatorilor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului ("Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului") (2).

(2) JO L 364, 9.12.2004, p. 1.

(4) Articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se aplică în cazul produselor care se încadrează în definiţia noţiunii de produs cosmetic prevăzută la articolul 2 din regulamentul menţionat. Criteriile comune se aplică numai după ce s-a stabilit că produsul respectiv este într-adevăr un produs cosmetic. Este de datoria autorităţilor competente naţionale şi a instanţelor naţionale să decidă de la caz la caz cu privire la cadrul de reglementare care se aplică.

(5) Criteriile comune ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului ("Directiva privind practicile comerciale neloiale") (3), Directivei 2006/114/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înşelătoare şi comparativă (4), precum şi altor acte legislative aplicabile ale Uniunii.

(3) JO L 149, 11.6.2005, p. 22.

(4) JO L 376, 27.12.2006, p. 21.

(6) Ar trebui adoptată o abordare flexibilă în vederea comunicării mesajelor către utilizatorii finali, astfel încât să se ţină seama de diversitatea socială, lingvistică şi culturală a Uniunii şi să se menţină inovarea şi competitivitatea industriei europene. O astfel de abordare este în concordanţă cu principiile enunţate de Curtea de Justiţie, care a subliniat cu mai multe ocazii că, pentru a determina dacă o declaraţie este capabilă să inducă în eroare consumatorul, este necesar să fie luate în considerare aşteptările acestuia, ţinându-se seama de contextul şi circumstanţele specifice în care a fost formulată declaraţia respectivă, precum şi de factorii sociali, culturali şi lingvistici (5).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...