Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 33/2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) Număr celex: 32013L0033

În vigoare de la 19.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) litera (f),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 317, 23.12.2009, p. 110 si JO C 24, 28.1.2012, p. 80.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 79, 27.3.2010, p. 58.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziţia Parlamentului European din 7 mai 2009 (JO C 212 E, 5.8.2010, p. 348) şi Poziţia în prima lectură a Consiliului din 6 iunie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 10 iunie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Sunt necesare mai multe schimbări de fond ale Directivei 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre (4). Din motive de claritate, trebuie să se procedeze la reformarea directivei menţionate.

(4) JO L 31, 6.2.2003, p. 18.

(2) O politică comună în domeniul azilului, cuprinzând un sistem european comun de azil, este un element constitutiv al obiectivului Uniunii Europene de stabilire progresivă a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie deschis celor care, forţaţi de împrejurări, caută în mod legitim protecţie în Uniune. O astfel de politică ar trebui să fie guvernată de principiul solidarităţii şi al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar.

(3) La reuniunea sa specială de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, Consiliul European a convenit să acţioneze pentru instituirea unui sistem european comun de azil, bazat pe aplicarea integrală şi globală a Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 ("Convenţia de la Geneva"), afirmând astfel principiul nereturnării. Prima fază a sistemului european comun de azil a fost realizată prin adoptarea instrumentelor juridice relevante, inclusiv a Directivei 2003/9/CE, prevăzute în tratate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...