Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 32/2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (reformare) Număr celex: 32013L0032

În vigoare de la 19.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) litera (d),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 24, 28.1.2012, p. 79.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Pozitia Parlamentului European din 6 aprilie 2011 (JO C 296 E, 2.10.2012, p. 184) si pozitia Consiliului în prima lectura din 6 iunie 2013 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial). Pozitia Parlamentului European din 10 iunie 2013 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat (3) trebuie să facă obiectul mai multor modificări substanţiale. Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menţionate.

(3) JO L 326, 13.12.2005, p. 13.

(2) O politică comună în domeniul azilului, inclusiv un sistem european comun de azil, este un element constitutiv al obiectivului Uniunii Europene de a institui în mod progresiv un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie deschis celor care, forţaţi de împrejurări, solicită în mod legitim protecţie în Uniune. Această politică ar trebui să fie guvernată de principiul solidarităţii şi partajării echitabile a responsabilităţii, inclusiv a implicaţiilor sale financiare, între statele membre.

(3) Consiliul European, la întrunirea sa specială de la Tampere din 15- 16 octombrie 1999, a convenit să acţioneze pentru instituirea unui sistem european comun de azil, bazat pe aplicarea deplină şi globală a Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 ("Convenţia de la Geneva"), afirmând astfel principiul nereturnării, asigurându-se că nicio persoană nu este retrimisă într-o zonă unde există riscul de a fi persecutată.

(4) Concluziile de la Tampere prevăd că sistemul european comun de azil ar trebui să includă, pe termen scurt, standarde comune pentru o procedură de azil echitabilă şi eficace în statele membre şi, pe termen lung, norme ale Uniunii care să conducă la o procedură de azil comună în Uniune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...