Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) Număr celex: 32013R0604

În vigoare de la 19.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) litera (e),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 317, 23.12.2009, p. 115.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 79, 27.3.2010, p. 58.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziţia Parlamentului European din 7 mai 2009 (JO C 212 E, 5.8.2010, p. 370) şi Poziţia Consiliului în prima lectură din 6 iunie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 10 iunie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe (4) ar trebui să facă obiectul mai multor modificări substanţiale. Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la reformarea regulamentului menţionat.

(4) JO L 50, 25.2.2003, p. 1.

(2) O politică comună în domeniul azilului, incluzând un sistem european comun de azil (SECA), reprezintă un element constitutiv al obiectivului Uniunii Europene de a crea, în mod treptat, un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie deschis celor care, forţaţi de circumstanţe, caută în mod legitim protecţie în Uniune.

(3) Consiliul European, cu ocazia reuniunii sale speciale de la Tampere, din 15 şi 16 octombrie 1999, a convenit să lucreze pentru instituirea SECA, întemeiat pe aplicarea integrală şi globală a Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la New York, din 31 ianuarie 1967 ("Convenţia de la Geneva"), asigurându-se astfel că nicio persoană nu este trimisă înapoi unde riscă să fie persecutată, şi anume menţinând principiul nereturnării. În acest sens şi fără a aduce atingere criteriilor responsabilităţii stipulate de prezentul regulament, statele membre, respectând toate principiul nereturnării, sunt considerate ţări sigure de către resortisanţii ţărilor terţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...