Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 524/2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum) Număr celex: 32013R0524

În vigoare de la 18.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 99.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) şi cu articolul 169 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din TFUE. Articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că politicile Uniunii trebuie să asigure un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din TFUE, piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în cadrul căruia este asigurată libera circulaţie a bunurilor şi a serviciilor. Pentru a fi în măsură să beneficieze de dimensiunea digitală a pieţei interne şi pentru a avea încredere în aceasta, consumatorii trebuie să aibă acces la modalităţi simple, eficiente, rapide şi necostisitoare de soluţionare a litigiilor care decurg din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii online. Acest lucru este deosebit de important în cazul în care consumatorii fac cumpărături peste graniţă.

(3) În Comunicarea sa din 13 aprilie 2011 intitulată "Actul privind piaţa unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea încrederii - «Împreună pentru o nouă creştere» ", Comisia a identificat legislaţia privind soluţionarea alternativă a litigiilor (SAL), care include dimensiunea comerţului electronic, drept una dintre cele douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi consolidarea încrederii în piaţa unică.

(4) Fragmentarea pieţei interne împiedică eforturile în direcţia stimulării competitivităţii şi creşterii. De asemenea, disponibilitatea, calitatea şi informarea neuniforme în ceea ce priveşte metodele simple, eficiente, rapide şi cu un cost redus de soluţionare a litigiilor care apar în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în Uniune constituie o barieră în cadrul pieţei interne care subminează încrederea consumatorilor şi a comercianţilor în procesele de cumpărare şi vânzare transfrontaliere.

(5) În concluziile sale din 24-25 martie şi, respectiv, 23 octombrie 2011, Consiliul European a invitat Parlamentul European şi Consiliul să adopte, până la sfârşitul anului 2012, un prim set de măsuri prioritare pentru a da un nou impuls pieţei unice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...