Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 525/2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0525

În vigoare de la 08.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 169.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 277, 13.9.2012, p. 51.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013.

întrucât:

(1) Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto (4) a stabilit un cadru pentru monitorizarea tuturor emisiilor antropice de la surse şi a eliminării de către absorbanţi a gazelor cu efect de seră, evaluând progresul înregistrat cu privire la îndeplinirea angajamentelor referitoare la emisiile în cauză, precum şi la punerea în aplicare a cerinţelor de monitorizare şi de raportare în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ("CCONUSC)(5) şi al Protocolului de la Kyoto (6) în Uniune. În vederea luării în considerare a progreselor recente şi viitoare înregistrate la nivel internaţional cu privire la CCONUSC şi Protocolul de la Kyoto, precum şi în vederea punerii în aplicare a noilor cerinţe de monitorizare şi de raportare prevăzute de legislaţia Uniunii, Decizia nr. 280/2004/CE ar trebui să fie înlocuită.

(4) JO L 49, 19.2.2004, p. 1.

(5) Decizia 94/69/CE a Consiliului din 15 decembrie 1993 privind încheierea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (JO L 33, 7.2.1994, p. 11).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...