Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 11/2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) Număr celex: 32013L0011

În vigoare de la 18.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 93.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) şi alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din TFUE. Articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că politicile Uniunii trebuie să asigure un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din TFUE, piaţa internă trebuie să cuprindă un spaţiu fără frontiere interne, în cadrul căruia este asigurată libera circulaţie a bunurilor şi a serviciilor. Piaţa internă ar trebui să le ofere consumatorilor o valoare adăugată concretizată printr-o calitate mai bună, o varietate mai mare, preţuri rezonabile şi standarde de siguranţă ridicate pentru bunuri şi servicii, care ar trebui să promoveze un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

(3) Fragmentarea pieţei interne aduce atingere competitivităţii, creşterii şi creării de locuri de muncă în Uniune. Eliminarea obstacolelor directe şi indirecte din calea bunei funcţionări a pieţei interne şi creşterea încrederii cetăţenilor sunt esenţiale pentru realizarea pieţei interne.

(4) Asigurarea accesului la căi simple, eficiente, rapide şi necostisitoare de soluţionare a litigiilor la nivel naţional şi transfrontalier care apar în temeiul contractelor de vânzare sau de prestare de servicii ar trebuie să fie în beneficiul consumatorilor şi, prin urmare, să întărească încrederea acestora în piaţă. Acest acces ar trebui să existe atât în cazul tranzacţiilor online, cât şi al celor offline şi este deosebit de important atunci când consumatorii fac cumpărături în străinătate.

(5) Soluţionarea alternativă a litigiilor (SAL) oferă o soluţie extrajudiciară simplă, rapidă şi necostisitoare în cazul litigiilor dintre consumatori şi comercianţi. Cu toate acestea, SAL nu este încă dezvoltată suficient şi coerent în Uniune. Este regretabil faptul că, în ciuda Recomandărilor 98/257/CE din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum (3) şi 2001/310/CE din 4 aprilie 2001 privind principiile aplicabile organelor extrajudiciare implicate în soluţionarea consensuală a litigiilor în materie de consum (4) ale Comisiei, SAL nu a fost instituită în mod corect şi nu funcţionează în mod satisfăcător în toate zonele geografice sau sectoarele comerciale ale Uniunii. Consumatorii şi comercianţii încă nu ştiu că există mecanisme de atac extrajudiciare, în timp ce doar un procentaj scăzut de cetăţeni ştiu cum să prezinte o reclamaţie unei entităţi SAL. Acolo unde procedurile SAL sunt disponibile, nivelul calităţii lor variază considerabil de la un stat membru la altul, deseori litigiile transfrontaliere nefiind gestionate în mod eficace de către entităţile SAL.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...