Back

Parlamentul României

Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

În vigoare de la 14.07.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Obiectul şi scopul reglementării

(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic de constituire, organizare şi funcţionare a parcurilor industriale, inclusiv a celor existente.

(2) Scopul prezentei legi îl constituie:

a) stimularea investiţiilor directe, autohtone şi străine, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi inovare;

b) dezvoltarea regională;

c) dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii şi mici;

d) crearea de noi locuri de muncă.

ARTICOLUL 2 Principii generale

Constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale sunt guvernate de următoarele principii generale:

a) egalitatea de tratament pentru toţi rezidenţii parcului;

b) neimplicarea administratorului parcului în practici abuzive împotriva rezidenţilor parcului;

c) obligativitatea respectării regulamentelor interne de către toţi rezidenţii parcului;

d) stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potenţialului uman local sau regional.

ARTICOLUL 3 Definiţii ale unor termeni şi expresii

În cuprinsul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

1. administratorul parcului - persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înfiinţată în condiţiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi şi deţine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hotărâri a Guvernului pe concept de parc industrial, respectiv de a gestiona şi administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial;

2. cheltuielile de mentenanţă comune - sumele de bani datorate administratorului parcului, de către rezidenţii parcului, inclusiv de către cei prevăzuţi în cadrul prevederilor art. 10 alin. (4), lunar, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe ori, în temeiul legii, după caz, reprezentând contravaloarea cotei-părţi proporţionale din cheltuielile efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii comune, calculate şi facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;

3. cheltuielile de mentenanţă individuale - sumele de bani datorate administratorului parcului de către rezidentul parcului, lunar, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii exclusive aferente unităţii ce formează obiectul respectivului contract, calculate şi facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;

4. contravaloare utilităţi - sume de bani stabilite şi datorate administratorului de către rezidenţii parcului, în baza contractului de închiriere sau contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, contracte încheiate conform legislaţiei specifice;

5. contract de administrare şi prestări de servicii conexe - contractul încheiat în formă scrisă între administratorul parcului şi rezidentul parcului, prin care se stabileşte cadrul juridic care guvernează raporturile juridice dintre administratorul parcului şi rezidentul parcului, în sensul că le reglementează drepturile şi obligaţiile reciproce şi interdependente privind asigurarea folosinţei a uneia sau mai multor unităţi, precum şi asigurarea tuturor şi oricăror utilităţi şi servicii necesare activităţilor desfăşurate în cadrul parcului industrial, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ: furnizarea de gaze naturale, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, folosinţa căilor de transport de orice fel edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial, de către administratorul parcului, în schimbul plăţii contravalorii acestora de către rezidentul parcului;

6. declaraţia de eligibilitate - declaraţia pe propria răspundere formulată de titularul cererii de acordare a titlului de parc industrial, prin care se atestă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de fond prevăzute de art. 5 ori de art. 17, după caz;

7. deficienţa majoră - cauza de revocare a titlului de parc industrial, în condiţiile prezentei legi, ce constă fie din neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de fond pentru acordarea titlului de parc industrial, reglementate de dispoziţiile art. 5, respectiv art. 17, după caz, fie din încălcarea de către administratorul parcului a oricărei obligaţii ce îi revine potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1);

8. direcţia de specialitate - direcţia de specialitate care funcţionează în cadrul aparatului central al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice abilitată, prin hotărâre a Guvernului, să exercite atribuţiile ce revin, potrivit legii, organului de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul parcurilor industriale;

9. documentaţia de eligibilitate - documentele reprezentând cererea de acordare a titlului de parc industrial, declaraţia de eligibilitate şi înscrisurile prevăzute la art. 6, respectiv cele prevăzute la art. 18, după caz;

10. fondatori - autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care iniţiază constituirea unui parc industrial, conform prezentei legi, şi:

(i) constituie şi înmatriculează o societate comercială - administratorul parcului - care solicită organului de specialitate al administraţiei publice centrale eliberarea titlului de parc industrial, după parcurgerea unei proceduri specifice;

(ii) câştigători ai procesului de privatizare şi adjudecatari ai acelor societăţi comerciale cu capital de stat, care deţineau în proprietate, la momentul privatizării, platforme industriale existente, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parcuri industriale, iar, subsecvent încheierii contractului cu instituţia publică implicată în procesul de privatizare, îşi exercită dreptul de opţiune pentru acordarea titlului de parc industrial în favoarea administratorului parcului, conform procedurii simplificate, prevăzute de prezenta lege;

11. informări - orice informaţie de interes public privind organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea parcului industrial;

12. infrastructura parcului industrial - ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenţilor parcului industrial, parcări şi servicii de internet;

13. infrastructura comună - parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din părţile destinate folosinţei comune de către toţi rezidenţii parcului a construcţiilor, instalaţiilor, părţilor componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, reţelele de telecomunicaţii, reţelele de alimentare cu gaze, reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare, precum şi căile de transport de orice fel edificate pe terenul aferent parcului industrial, parcări şi servicii de internet;

14. infrastructura exclusivă - parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din construcţiile, instalaţiile, părţile componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, reţelele de telecomunicaţii, reţelele de alimentare cu gaze, reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare aferente unităţilor existente în cadrul parcului industrial;

15. parcul industrial de tip green field, agroparc, ştiinţifico- tehnologic, tehnologic, business, logistic şi inovativ, industrial şi altele, iniţiat de fondatori - terenul aferent şi infrastructura parcului industrial, inclusiv în cazul celor deja existente; după caz, proprietatea rezidenţilor parcului industrial poate include, acolo unde este cazul, şi alte imobile proprietatea unor terţi, ce reprezintă zona astfel delimitată în cadrul căreia se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., într-un regim de facilităţi specifice, de către rezidenţii parcului, cu respectarea întocmai a principiilor înscrise la art. 2;

16. penalităţi - daune-interese compensatorii evaluate anticipat prin intermediul regulamentelor, datorate de către cei care încalcă obligaţiile ce izvorăsc din dispoziţiile prezentei legi, regulamente şi/sau contractul de administrare şi prestări de servicii conexe, fie rezidenţi, fie administratorul parcului, după caz;

17. platforma industrială - terenul şi ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, căi de transport şi drumuri de incintă edificate pe acesta, în scopul dezvoltării oricăror activităţi economice;

18. platforma industrială existentă - orice platformă industrială construită anterior datei de 22 decembrie 1989, aflată în proprietatea societăţilor comerciale cu capital de stat, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parcuri industriale;

19. procedura simplificată - procedura administrativă de acordare a titlului de parc industrial pentru platformele industriale existente, în condiţiile speciale prevăzute de prezenta lege, la cererea fondatorilor, care optează în acest sens, după ce au câştigat la procesul de privatizare şi şi-au adjudecat societăţile comerciale cu capital de stat, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parc industrial;

20. regulamente - acte juridice unilaterale elaborate de către administratorul parcului, conform prezentei legi, cu forţă obligatorie faţă de toţi rezidenţii parcului, care reglementează modalitatea concretă de organizare şi funcţionare a fiecărui parc industrial;

21. rezidentul parcului - orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:

(i) în baza unui contract de administrare şi prestări de servicii conexe; sau

(ii) în calitate de proprietar ori chiriaş, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului;

22. solicitant - titularul cererii de acordare a titlului de parc industrial, potrivit art. 4 sau art. 16, după caz;

23. titlul de parc industrial - actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale care conferă platformei industriale, platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de prezenta lege;

24. unitate - parte integrantă a parcului industrial, proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenţilor parcului industrial, conectată la infrastructura parcului, în cadrul căreia unul ori mai mulţi dintre rezidenţii parcului, după caz, desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele în cadrul parcului industrial, într-un regim de facilităţi specifice, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

CAPITOLUL II Constituirea parcurilor industriale

ARTICOLUL 4 Titularul cererii

Cererea de acordare a titlului de parc industrial se formulează de către fondatorii parcului industrial.

ARTICOLUL 5 Condiţii de fond

(1) Pentru acordarea titlului de parc industrial, în condiţiile prezentei legi, trebuie respectate, în mod cumulativ, următoarele condiţii de fond:

a) administratorul parcului să fie legal înmatriculat în registrul comerţului ca persoană juridică română şi/sau străină;

b) administratorul parcului să nu fie supus procedurii insolvenţei sau de prevenţie a acesteia;

c) administratorul parcului să nu aibă nicio datorie scadentă şi neachitată, constatată printr-un titlu executoriu, astfel cum acesta este definit de lege, faţă de bugetul consolidat al statului;

d) terenul din perimetrul parcului industrial să fie eligibil, potrivit prevederilor alin. (2).

(2) Terenul aferent parcului industrial este eligibil numai dacă îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) este proprietatea tabulară sau în concesiune ori se află în administrarea/folosinţa fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenţilor parcului industrial;

b) are acces la un drum european şi/sau naţional şi/sau judeţean şi/sau şosele ocolitoare de centură;

c) are o suprafaţă compactă, cu excepţia suprafeţelor traversate de căi de transport, suprafaţă de minimum 5 hectare;

d) nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asigurătorie sau procedură de executare silită, cu excepţia oricăror servituţi de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituţiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanţării investiţiilor de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.

ARTICOLUL 6 Condiţii de formă

(1) Cererea de acordare a titlului de parc industrial se semnează de către solicitant.

(2) În cadrul cererii, solicitantul va preciza durata pentru care solicită acordarea titlului de parc industrial, care nu va putea fi mai mică de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

(3) Declaraţiei de eligibilitate, la cererea de acordare a titlului de parc industrial, îi vor fi anexate următoarele documente în original:

a) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului competent privind administratorul parcului;

b) certificate de atestare fiscală emise de organele fiscale competente, din care să rezulte că administratorul parcului nu are datorii scadente şi neachitate, pentru care s-a emis un titlu executoriu, faţă de bugetul consolidat al statului;

c) avizul de principiu eliberat de autorităţile de mediu;

d) extras de carte funciară de informare;

e) certificat de urbanism;

f) declaraţie pe propria răspundere a administratorului parcului că are un web site propriu funcţional; declaraţia trebuie să cuprindă şi adresa web a site-ului propriu.

(4) La cererea de acordare a titlului de parc industrial se anexează şi următoarele documente în copii certificate pentru conformitate cu originalul:

a) acte de proprietate/de concesiune asupra terenului aferent parcului industrial;

b) acte de proprietate/de concesiune asupra infrastructurii parcului industrial, acolo unde există;

c) certificatul de înmatriculare a administratorului parcului;

d) certificatul de înregistrare fiscală;

e) actul constitutiv, în formă actualizată, dacă este cazul, al administratorului parcului;

f) documentaţia cadastrală a terenului;

g) documentaţia cadastrală a infrastructurii parcului industrial, acolo unde există;

h) acordul autorităţii administraţiei publice locale privind scutirile prevăzute la art. 20;

i) studiu de fezabilitate.

ARTICOLUL 7 Competenţa de soluţionare a cererii

(1) Competenţa de soluţionare a cererii de acordare a titlului de parc industrial revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin intermediul direcţiei de specialitate.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul parcurilor industriale.

(3) Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în domeniul parcurilor industriale sunt următoarele:

a) analizează cererea de acordare a titlului de parc industrial;

b) emite titlul de parc industrial;

c) analizează şi monitorizează respectarea dispoziţiilor prezentei legi în cadrul parcurilor industriale;

d) arhivează şi ţine evidenţa rapoartelor anuale transmise de administratorii parcurilor privind facilităţile, prevăzute de dispoziţiile art. 20 alin. (1), de care aceştia au beneficiat în respectivele perioade de referinţă;

e) elaborează proiecte de acte normative în domeniul parcurilor industriale, pe care le supune spre analiză şi aprobare Guvernului;

f) cooperează cu celelalte autorităţi publice centrale şi/sau locale interne şi/sau comunitare, cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ şi industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în scopul de a elabora şi implementa politici fiabile de sprijinire a dezvoltării parcurilor industriale.

ARTICOLUL 8 Procedura

(1) Documentaţia de eligibilitate se depune la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau prin poştă.

(2) Direcţia de specialitate este obligată să analizeze documentaţia de eligibilitate depusă de solicitant în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, potrivit alin. (1), sens în care va întocmi un referat motivat.

(3) Prin referatul astfel întocmit, direcţia de specialitate poate adopta una dintre următoarele soluţii:

a) constată îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de fond prevăzute la art. 5 şi a condiţiilor de formă prevăzute la art. 6, sens în care propune Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice acordarea titlului de parc industrial administratorului parcului;

b) constată că documentaţia de eligibilitate depusă de solicitant este incompletă şi/sau nu îndeplineşte cumulativ toate condiţiile de fond prevăzute la art. 5 şi condiţiile de formă prevăzute de art. 6, arătând expres care sunt documentele lipsă şi/sau condiţiile de fond şi/sau de formă neîndeplinite, sens în care propune Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice respingerea cererii solicitantului.

(4) Referatul prevăzut la alin. (3) întocmit de direcţia de specialitate se comunică, în termen de 48 de ore, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin orice mijloace electronice care permit dovedirea receptării integrale a documentului transmis şi confirmarea primirii acestuia de către solicitant.

(5) În termen de 30 zile de la data primirii referatului prevăzut la alin. (3), întocmit de direcţia de specialitate, solicitantul are dreptul să completeze documentaţia de eligibilitate, sub sancţiunea decăderii din acest drept procedural.

(6) În situaţia în care solicitantul a completat documentaţia de eligibilitate potrivit alin. (5), direcţia de specialitate reanalizează documentaţia, în termen de maximum 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5), întocmeşte un nou referat motivat prin care poate să adopte una dintre soluţiile prevăzute la alin. (3).

(7) În termen de 30 zile de la data primirii referatului motivat al direcţiei de specialitate, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice va emite un ordin motivat prin care admite sau respinge cererea solicitantului.

(8) Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prin care se acordă titlul de parc industrial statuează obligatoriu cu privire la următoarele:

a) durata titlului de parc;

b) dispune acordarea titlului de parc industrial administratorului parcului.

(9) Ordinul emis de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice se comunică solicitantului potrivit dispoziţiilor alin. (4), după publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

se încarcă...