Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 30/2013 privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore şi de modificare a Directivei 2004/35/CE (Text cu relevanţa pentru SEE) Număr celex: 32013L0030

În vigoare de la 28.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 143, 22.5.2012, p. 125.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Pozitia Parlamentului European din 21 mai 2013 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 10 iunie 2013.

întrucât:

(1) Articolul 191 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene stabileşte obiectivele privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale. Acesta instituie obligaţia ca toate acţiunile Uniunii să urmărească un nivel ridicat de protecţie bazat pe principiul precauţiei şi acţiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului şi pe principiul "poluatorul plăteşte".

(2) Obiectivul prezentei directive constă în reducerea în măsura posibilului a apariţiei accidentelor majore legate de operaţiunile petroliere şi gaziere offshore şi limitarea consecinţelor acestora, sporind astfel nivelul de protecţie a mediului marin şi a activităţilor economice de coastă împotriva poluării, stabilind condiţii minime pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor de explorare şi exploatare offshore a petrolului şi gazelor, limitând posibilele perturbări cu privire la producţia indigenă de energie a Uniunii şi îmbunătăţind mecanismele de intervenţie în cazul unui accident.

(3) Prezenta directivă ar trebui să se aplice nu numai instalaţiilor şi operaţiunilor petroliere şi gaziere viitoare, ci şi, sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii, instalaţiilor existente.

(4) Accidentele majore legate de operaţiunile petroliere şi gaziere offshore pot avea consecinţe devastatoare şi ireversibile asupra mediului marin şi de coastă, precum şi efecte negative semnificative asupra activităţilor economice de coastă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...