Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 29/2013 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013L0029

În vigoare de la 29.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 105.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Pozitia Parlamentului European din 22 mai 2013 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial) si decizia Consiliului din 10 iunie 2013.

întrucât:

(1) Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice (3) a fost modificată (4) în mod substanţial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(3) JO L 154, 14.6.2007, p. 1.

(4) A se vedea anexa IV partea A.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor (5) stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(5) JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...