Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 576/2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0576

În vigoare de la 28.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) şi articolul 168 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 229, 31.7.2012, p. 119.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Pozitia Parlamentului European din 23 mai 2013 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 10 iunie 2013.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (3) stabileşte cerinţele de sănătate animală care se aplică circulaţiei necomerciale a animalelor de companie într-un stat membru din alt stat membru sau din ţări terţe, precum şi controalele aplicabile acestei circulaţii. Regulamentul are scopul de a asigura un nivel suficient de siguranţă cu privire la riscurile legate de sănătatea umană şi animală prezentate de o astfel de circulaţie necomercială şi de a elimina orice obstacol nejustificat din calea unei astfel de circulaţii.

(3) JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(2) Într-o declaraţie anexată la Regulamentul (UE) nr. 438/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie (4), Comisia s-a angajat să propună o revizuire integrală a Regulamentului (CE) nr. 998/2003, în special a aspectelor legate de actele delegate şi de punere în aplicare. Prin urmare, în urma intrării în vigoare a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), competenţele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 998/2003 trebuie să se alinieze la articolele 290 şi 291 din TFUE. Luând în considerare numărul de modificări care trebuie aduse cerinţelor de sănătate animală prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 998/2003 şi pentru a se asigura că cerinţele respective sunt suficient de clare şi accesibile cetăţenilor, regulamentul menţionat ar trebui abrogat şi înlocuit cu prezentul regulament.

(4) JO L 132, 29.5.2010, p. 3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...