Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 609/2013 privind alimentele destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale şi înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutăţii şi de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE şi 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 şi (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0609

În vigoare de la 19.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 24, 28.1.2012, p. 119.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 14 iunie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Consiliului în primă lectură din 22 aprilie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Articolul 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) stipulează că pentru măsurile care au ca obiect instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi care privesc, printre altele, sănătatea, siguranţa şi protecţia consumatorilor, Comisia urmează să pornească de la premisa asigurării unui nivel de protecţie ridicat, ţinând seama în special de orice evoluţie nouă întemeiată pe fapte ştiinţifice.

(2) Libera circulaţie a alimentelor sigure şi sănătoase constituie un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie semnificativ la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi la interesele lor sociale şi economice.

(3) Dreptul Uniunii aplicabil alimentelor urmăreşte, inter alia, să garanteze că niciun aliment care nu prezintă siguranţă nu este introdus pe piaţă. În consecinţă, orice substanţă despre care se consideră că aduce atingere sănătăţii grupurilor populaţiei vizate sau că este improprie pentru consumul uman ar trebui exclusă din compoziţia categoriilor de alimente care fac obiectul prezentului regulament.

(4) Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială (3) stabileşte normele generale privind compoziţia şi prepararea alimentelor special concepute pentru a răspunde cerinţelor nutriţionale speciale ale persoanelor cărora le sunt destinate. Majoritatea dispoziţiilor prevăzute în respectiva directivă datează din 1977 şi, prin urmare, este necesar să fie revizuite.

(3) JO L 124, 20.5.2009, p. 21.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...