Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 608/2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului Număr celex: 32013R0608

În vigoare de la 19.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 3 iulie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 16 mai 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 11 iunie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Consiliul a solicitat, în rezoluţia sa din 25 septembrie 2008 privind un plan european global de combatere a contrafacerii şi a pirateriei, revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenţia autorităţilor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală (2).

(2) JO L 196, 2.8.2003, p. 7.

(2) Comercializarea mărfurilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală aduce prejudicii semnificative titularilor de drepturi, utilizatorilor sau grupurilor de producători şi producătorilor şi comercianţilor care respectă legea. De asemenea, această comercializare ar putea înşela consumatorii şi, în anumite cazuri, ar putea să le pună în pericol sănătatea şi siguranţa. Prin urmare, ar trebui împiedicată, în măsura posibilului, introducerea pe piaţa Uniunii a unor astfel de mărfuri şi, în acest sens, ar trebui adoptate măsuri de contracarare a unei astfel de comercializări ilicite fără a împiedica comerţul legitim.

(3) Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 a arătat că, în contextul evoluţiilor de ordin economic, comercial şi juridic, anumite îmbunătăţiri ale cadrului legal sunt necesare pentru a consolida asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale, precum şi pentru a asigura un nivel adecvat de certitudine juridică.

(4) Autorităţile vamale ar trebui să aibă competenţa de a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la mărfuri care, în conformitate cu legislaţia vamală a Uniunii, sunt pasibile de supraveghere vamală sau control vamal şi de a desfăşura controale adecvate cu privire la astfel de mărfuri în vederea împiedicării operaţiunilor care încalcă legislaţia privind drepturile de proprietate intelectuală. Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală la frontiere, în situaţia în care mărfurile sunt sau ar fi trebuit să fie sub supraveghere vamală sau control vamal, este un mod eficient de a asigura rapid şi efectiv protecţie juridică titularului de drepturi, precum şi utilizatorilor şi grupurilor de producători. În cazul în care acordarea liberului de vamă pentru mărfuri este suspendată sau mărfurile sunt reţinute de autorităţile vamale la frontieră, ar trebui să fie necesară numai o singură procedură judiciară, pe când pentru mărfurile găsite pe piaţă, care au fost dezagregate şi livrate distribuitorilor, ar trebui să fie nevoie de mai multe proceduri distincte. Ar trebui să se prevadă o excepţie pentru mărfurile puse în liberă circulaţie în cadrul regimului destinaţiei finale, pentru că aceste mărfuri rămân sub supraveghere vamală chiar dacă au fost puse în liberă circulaţie. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice bunurilor transportate de pasageri în bagajele personale, în măsura în care bunurile respective sunt de uz personal şi nu există indicii că este vorba de trafic comercial.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 nu se aplică anumitor drepturi de proprietate intelectuală şi anumite încălcări sunt excluse din domeniul său de aplicare. Pentru a consolida asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, intervenţia vamală ar trebui să fie extinsă la alte tipuri de încălcări care nu sunt acoperite de Regulamentul (CE) nr. 1383/2003. Prezentul regulament ar trebui să includă, prin urmare, pe lângă drepturile vizate deja de Regulamentul (CE) nr. 1383/2003, şi denumirile comerciale, în măsura în care acestea sunt protejate de dreptul intern ca drepturi de proprietate exclusivă, topografiile produselor semiconductoare, precum şi modelele de utilitate şi dispozitivele care sunt în principal concepute, produse sau adaptate pentru a permite sau facilita eludarea măsurilor tehnologice.

(6) Încălcările care au rezultat din aşa-numitul comerţ paralel ilegal şi "depăşiri" sunt excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1383/2003. Mărfurile care fac obiectul comerţului paralel ilegal, adică mărfurile care au fost fabricate cu consimţământul titularului de drepturi, dar au fost introduse pe piaţă pentru prima dată în Spaţiul Economic European fără consimţământul acestuia, şi "depăşirile", adică mărfurile care sunt fabricate de o persoană autorizată în mod corespunzător de un titular de drepturi să fabrice o anumită cantitate de mărfuri, peste cantităţile asupra cărora se convenise de către respectiva persoană şi titular, sunt fabricate ca mărfuri autentice şi, prin urmare, nu este adecvat ca autorităţile vamale să îşi concentreze eforturile asupra acestui tip de mărfuri. Prin urmare, comerţul paralel ilegal şi "depăşirile" ar trebui să fie, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...