Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 606/2013 privind recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă Număr celex: 32013R0606

În vigoare de la 29.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (2) literele (a), (e) şi (f),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

după consultarea Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (1),

(1) JO C 113, 18.4.2012, p. 56.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 22 mai 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 6 iunie 2013.

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit ca obiectiv să menţină şi să dezvolte un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia să fie asigurată libera circulaţie a persoanelor şi să fie facilitat accesul la justiţie, în special prin intermediul principiului recunoaşterii reciproce a deciziilor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă. Pentru realizarea treptată a unui astfel de spaţiu, Uniunea urmează să adopte măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu implicaţii transfrontaliere, în special atunci când acestea sunt necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne.

(2) Articolul 81 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că cooperarea judiciară în materie civilă cu implicaţii transfrontaliere este întemeiată pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor extrajudiciare.

(3) Într-un spaţiu comun de justiţie fără frontiere interne, dispoziţiile referitoare la garantarea recunoaşterii rapide şi simple şi, atunci când este cazul, la executarea într-un alt stat membru a măsurilor de protecţie dispuse într-un stat membru sunt esenţiale pentru a asigura faptul că protecţia acordată unei persoane fizice într-un stat membru este menţinută şi continuată în orice alt stat membru în care călătoreşte sau se stabileşte persoana respectivă. Ar trebui garantat faptul că exercitarea legitimă de către cetăţenii Uniunii a dreptului de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi cu articolul 21 din TFUE, nu duce la o pierdere a protecţiei respective.

(4) Încrederea reciprocă în administrarea justiţiei în Uniune şi obiectivul de a garanta o circulaţie mai rapidă şi mai puţin costisitoare a măsurilor de protecţie pe teritoriul Uniunii justifică principiul potrivit căruia măsurile de protecţie dispuse într-un stat membru să fie recunoscute în toate celelalte state membre fără a necesita proceduri speciale. Prin urmare, o măsură de protecţie dispusă într-un stat membru (denumit în continuare "stat membru de origine") ar trebui să fie tratată ca şi cum ar fi fost dispusă în statul membru în care se solicită recunoaşterea (denumit în continuare "stat membru solicitat").

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...