Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 357/2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2013/15) Număr celex: 32013D0357

În vigoare de la 01.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 30,

întrucât:

(1) Având în vedere aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană şi intrarea băncii sale centrale naţionale (BCN), Hrvatska narodna banka, în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 iulie 2013, Decizia BCE/2013/17 din 21 iunie 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (1) prevede extinderea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumită în continuare "grilă de repartiţie pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC şi stabileşte, cu aplicare de la 1 iulie 2013, noile ponderi atribuite fiecărei BCN în grila de repartiţie pentru capital extinsă (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(1) JO L 187, 06.07.2013, p. 15.

(2) Ajustarea ponderilor în grila de repartiţie pentru capital şi modificările rezultate în cotele BCN din capitalul subscris al BCE determină necesitatea ajustării creanţelor pe care BCE le-a creditat în temeiul articolului 30.3 din Statutul SEBC către BCN ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") şi care sunt echivalente contribuţiilor BCN din zona euro cu active din rezervele valutare la BCE (denumite în continuare "creanţe"). Acele BCN din zona euro ale căror creanţe cresc datorită creşterii ponderilor acestora în grila de repartiţie pentru capital de la 1 iulie 2013 ar trebui, prin urmare, să efectueze un transfer compensatoriu către BCE, în timp ce BCE ar trebui să efectueze un transfer compensatoriu către acele BCN din zona euro ale căror creanţe scad din cauza unei scăderi a ponderilor acestora în grila de repartiţie pentru capital.

(3) Plafonul până la care activele constând în rezerve valutare pot fi transferate BCE va fi echivalent sumei de 57 951 042 976,26 EUR, începând de la 1 iulie 2013.

(4) În conformitate cu principiile generale ale echităţii, egalităţii de tratament şi protejării aşteptărilor legitime care stau la baza Statutului SEBC, acele BCN din zona euro a căror cotă relativă în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE creşte datorită ajustărilor sus-menţionate ar trebui, de asemenea, să efectueze un transfer compensatoriu către BCN din zona euro ale căror cote relative scad.

(5) Pentru a se calcula ajustarea valorii cotei fiecărei BCN din zona euro în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE, ponderile ce revin fiecărei BCN din zona euro în grila de repartiţie pentru capital până la 30 iunie 2013 şi cu aplicare de la 1 iulie 2013 ar trebui exprimate ca procent din capitalul total al BCE subscris de toate BCN din zona euro.

(6) În consecinţă, este necesară adoptarea unei noi decizii a BCE care să abroge Decizia BCE/2008/27 din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (2),

(2) JO L 21, 24.1.2009, p. 77.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei decizii:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...