Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 611/2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind confidenţialitatea şi comunicaţiile electronice Număr celex: 32013R0611

În vigoare de la 26.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) (1), în special articolul 4 alineatul (5),

(1) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

după consultarea Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA),

după consultarea Grupului de lucru pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (2) (Grupul de lucru instituit prin articolul 29),

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

după consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (AEPD),

întrucât:

(1) Directiva 2002/58/CE prevede armonizarea dispoziţiilor naţionale, lucru necesar în vederea asigurării unui nivel echivalent de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în special a dreptului la confidenţialitate şi la respectarea vieţii private, în domeniul prelucrării de date cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice, precum şi în vederea asigurării liberei circulaţii a acestor date şi a serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii electronice în interiorul Uniunii.

(2) În temeiul articolului 4 din Directiva 2002/58/CE, prestatorii de servicii publice de comunicaţii electronice trebuie să informeze autorităţile naţionale competente şi, în anumite cazuri, de asemenea, abonaţii şi persoanele în cauză cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal. Încălcările privind securitatea datelor cu caracter personal sunt definite la articolul 2 litera (i) din Directiva 2002/58/CE ca încălcări ale securităţii având ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în cadrul Uniunii.

(3) Pentru a asigura consecvenţa în punerea în aplicare a măsurilor la care se face referire la articolul 4 alineatele (2), (3) şi (4) din Directiva 2002/58/CE, articolul 4 alineatul (5) din regulamentul respectiv permite Comisiei să adopte măsuri tehnice de punere în aplicare privind circumstanţele, formatul şi procedurile aplicabile cerinţelor de informare şi notificare la care se face referire în articolul respectiv.

(4) Cerinţe naţionale diferite în aceste privinţe ar putea genera incertitudine juridică, proceduri mai complexe şi greoaie şi costuri administrative semnificative pentru prestatorii care desfăşoară activităţi transfrontaliere. Prin urmare, Comisia consideră că este necesar să se adopte astfel de măsuri tehnice de punere în aplicare.

(5) Prezentul regulament se limitează la notificarea încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal şi, prin urmare, nu prevede măsuri tehnice de punere în aplicare cu privire la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2002/58/CE în ceea ce priveşte informarea abonaţilor în cazul unui anumit risc de încălcare a securităţii reţelei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...