Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 179/2013 privind utilizarea unor metode comune pentru măsurarea şi comunicarea performanţei de mediu pe durata ciclului de viaţă a produselor şi organizaţiilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013H0179

În vigoare de la 04.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 191 şi 292,

întrucât:

(1) Un element esenţial pentru luarea de decizii în domeniul mediului de către o gamă largă de actori este reprezentat de măsurarea şi informarea corectă şi fiabilă privind performanţa de mediu a produselor şi organizaţiilor.

(2) Actuala proliferare a unor metode şi iniţiative diferite privind evaluarea şi comunicarea performanţei de mediu produce confuzie şi neîncredere în informaţiile referitoare la performanţa de mediu. De asemenea, aceasta ar putea conduce la costuri suplimentare pentru companii dacă acestora li se cere, de către autorităţile publice, partenerii de afaceri, iniţiativele private şi investitori, să măsoare performanţa de mediu a produsului sau a organizaţiei pe baza unor metode diferite. Aceste costuri reduc oportunităţile de comercializare transfrontalieră a produselor ecologice. Există riscul ca aceste eşecuri pe piaţă ale produselor ecologice să fie în continuare din ce în ce mai mari (1).

(1) Evaluarea impactului care însoţeşte Comunicarea Comisiei intitulată „Crearea pieţei unice pentru produse ecologice: facilitarea unei mai bune informări cu privire la performanţa de mediu a produselor şi a organizaţiilor (SWD(2013) 111 final).

(3) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind "Politica integrată a produselor - Dezvoltarea unei gândiri asupra mediului înconjurător bazată pe ciclul de viaţă" (2) a recunoscut importanţa abordării impactului asupra mediului, într-un mod integrat, de-a lungul întregului ciclu de viaţă al unui produs.

(2) COM(2003) 302 final.

(4) Concluziile Consiliului privind "Gestionarea durabilă a materialelor şi producţia şi consumul durabile" din 20 decembrie 2010 (3) invitau Comisia să elaboreze o metodologie comună privind evaluarea cantitativă a impactului asupra mediului al produselor, pe tot parcursul ciclului lor de viaţă, pentru a sprijini evaluarea şi etichetarea produselor.

(3) Cea de-a 3061-a reuniune a Consiliului Mediu, Bruxelles, 20 decembrie 2010.

(5) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor intitulată "Către un Act privind piaţa unică - Pentru o economie socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate. 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităţilor comerciale şi a schimburilor reciproce" (4) a subliniat că se vor explora posibilităţi de stabilire a unei metodologii comune la nivel european pentru evaluarea şi etichetarea produselor, în vederea abordării impactului de mediu al acestora, inclusiv a emisiilor de carbon. Necesitatea unui astfel de iniţiative a fost reiterată în cele două acte ulterioare privind piaţa unică (5).

(4) COM(2010) 608 final/2.

(5) COM(2011) 206 final, "Actul privind piaţa unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi întărirea încrederii. «Împreună pentru o nouă creştere»" şi COM(2012) 573 final "Actul privind piaţa unică II - Împreună pentru o nouă creştere".

(6) Comunicarea intitulată "O agendă a consumatorului european - stimularea încrederii şi a creşterii economice" a subliniat dreptul consumatorilor de a cunoaşte impactul asupra mediului de-a lungul ciclului de viaţă al produselor pe care doresc să le cumpere şi faptul că ar trebui să fie ajutaţi să identifice cu uşurinţă opţiunile cu adevărat durabile. Conform acestei comunicări, Comisia va elabora metodologii armonizate de evaluare a performanţei ecologice pe parcursul ciclului de viaţă al produselor şi întreprinderilor, ca bază pentru a oferi informaţii fiabile consumatorilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...