Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 329/2013 de stabilire a normelor pentru înfiinţarea, gestionarea şi funcţionarea transparentă a reţelei autorităţilor sau organismelor naţionale responsabile de evaluarea tehnologiilor medicale (2013/329/UE) Număr celex: 32013D0329

În vigoare de la 27.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere (1), în special articolul 15 alineatul (4),

(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 45.

întrucât:

(1) Prin articolul 15 din Directiva 2011/24/UE, Uniunii îi este delegată sarcina de a sprijini şi facilita cooperarea şi schimbul de informaţii între statele membre din cadrul unei reţele voluntare care interconectează autorităţile naţionale responsabile de evaluarea tehnologiilor medicale ("ETM") desemnate de statele membre (denumită în continuare "reţeaua ETM").

(2) În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Directiva 2011/24/UE, Comisia are obligaţia de a adopta normele necesare pentru înfiinţarea, gestionarea şi funcţionarea transparentă a reţelei ETM.

(3) Participarea la reţeaua ETM fiind facultativă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adera oricând la aceasta. Din motive organizatorice, statele membre care doresc să participe trebuie să informeze Comisia în avans cu privire la această intenţie.

(4) Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (2), cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) (3) şi cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (4), după caz.

(2) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(4) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(5) Uniunea a cofinanţat acţiuni în domeniul ETM prin programul de sănătate publică instituit prin Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (5) şi programul de sănătate instituit prin Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (6), sprijinind astfel cooperarea ştiinţifică şi tehnică între organizaţiile naţionale şi regionale responsabile de ETM cu acronimul EUnetHTA (7). De asemenea, aceasta a finanţat activitatea metodologică în domeniul ETM prin cel de al şaptelea program-cadru de cercetare instituit prin Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (8) şi prin programul pentru competitivitate şi inovare instituit prin Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (9).

(5) JO L 271, 9.10.2002, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...