Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 543/2013 privind transmiterea şi publicarea datelor pe pieţele energiei electrice şi de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0543

În vigoare de la 05.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (1), în special articolul 18 alineatul (5),

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 714/2009, în special articolul 15, precum şi punctul 5 din Liniile directoare privind gestionarea şi alocarea capacităţii de transfer disponibile a interconexiunilor dintre sistemele naţionale, stabilite în anexa I la respectivul regulament, stabilesc cerinţa ca operatorii de sisteme de transport (OST) să publice date cu privire la disponibilitatea reţelelor, la capacităţile de interconectare transfrontalieră şi la generare, sarcină şi întreruperile din reţea.

(2) Articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (2) recunoaşte faptul că publicarea unor informaţii privilegiate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 sau cu orice linii directoare adoptate în temeiul acestuia constituie o comunicare publică simultană, completă şi eficace.

(2) JO L 326, 8.12.2011, p. 1.

(3) Disponibilitatea unor astfel de date este indispensabilă pentru ca participanţii la piaţă să poată lua decizii eficiente în ceea ce priveşte producţia, consumul şi comercializarea. O mai bună integrare a pieţei şi dezvoltarea rapidă a surselor regenerabile de energie intermitente, precum cele eoliene şi cele solare, necesită comunicarea unor informaţii complete, disponibile în timp util, de înaltă calitate şi uşor asimilabile referitoare la aspectele fundamentale ale cererii şi ofertei.

(4) Disponibilitatea în timp util a unor seturi complete de date privind aspectele fundamentale ar trebui să sporească, de asemenea, securitatea aprovizionării cu energie. Aceasta ar trebui să permită participanţilor la piaţă să echilibreze cu precizie cererea şi oferta, reducând riscul producerii de întreruperi. Prin urmare, operatorii de sisteme de transport ar trebui să fie în măsură să îşi controleze mai eficient reţelele şi să le exploateze în condiţii mai previzibile şi mai sigure.

(5) Măsurile actuale privind transparenţa nu îndeplinesc integral aceste criterii. În plus, informaţiile de piaţă relevante sunt distribuite în mod inegal între participanţii la piaţă, marii participanţi consacraţi având acces exclusiv la informaţii privind activele proprii, ceea ce îi pune întro poziţie dezavantajoasă pe noii participanţi la piaţă sau pe participanţii care nu au active proprii.

(6) Participanţilor la piaţă ar trebui să li se pună la dispoziţie, în timp util, informaţii privind consumul preconizat. Aceste informaţii ar trebui să fie actualizate periodic şi să fie oferite pentru diferite intervale de timp. Consumul efectiv, faţă de cel preconizat, ar trebui de asemenea pus la dispoziţie la scurt timp după ce a avut loc.

(7) Indisponibilitatea planificată şi neplanificată a unităţilor generatoare şi consumatoare de energie este una dintre cele mai importante informaţii relevante privind cererea şi oferta pentru participanţii la piaţă. Trebuie ca participanţilor la piaţă şi OST să li se furnizeze informaţii detaliate cu privire la locul unde, momentul când şi motivul pentru care unităţile nu sunt sau nu vor fi disponibile pentru generare sau consum, precum şi momentul în care se preconizează că acestea vor redeveni operaţionale. Acest lucru ar trebui să contribuie, de asemenea, la o mai bună realocare de către OST a rezervelor, reducând astfel probabilitatea întreruperilor.

(8) Participanţii la piaţă şi OST ar trebui, de asemenea, să primească informaţii detaliate privind capacitatea totală de producţie instalată, estimări referitoare la producţia totală programată, inclusiv separat pentru generarea intermitentă, şi date la nivel de unitate despre producţia efectivă a instalaţiilor de producţie mari.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...