Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 242/2013 de stabilire, în temeiul Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unui model pentru planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică [notificat cu numărul C(2013) 2882] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0242

În vigoare de la 17.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE (1), în special articolul 24 alineatul (2) şi anexa XIV,

___________

(1) JO L 315, 14.11.2012, p. 1.

întrucât:

(1) Directiva 2010/27/UE prevede că statele membre trebuie să prezinte planuri naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică până la 30 aprilie 2014 şi, ulterior, la fiecare trei ani. Aceste planuri trebuie să stabilească măsuri semnificative de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi economiile de energie preconizate şi/sau înregistrate, inclusiv cele privind aprovizionarea, transportul şi distribuţia de energie, precum şi consumul final de energie, în vederea realizării obiectivelor în materie de eficienţă energetică prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2012/27/UE. Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică cuprind informaţiile minime prevăzute în partea 2 din anexa XIV la Directiva 2012/27/UE. Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică trebuie completate cu estimări actualizate privind consumul global de energie primară preconizat pentru 2020, precum şi cu nivelurile estimate ale consumului de energie primară în sectoarele menţionate în partea 1 din anexa XIV la Directiva 2012/27/UE.

(2) În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2012/27/UE, Comisia furnizează un model orientativ pentru planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică, care se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 26 alineatul (2) din directivă. Articolul 26 alineatul (1) din directivă prevede că Comisia va fi asistată de un comitet în înţelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (2), iar articolul 26 alineatul (2) prevede că se aplică articolul 4 din respectivul regulament.

___________

(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie ţin seama în cea mai mare măsură de discuţiile din cadrul Comitetului pentru Directiva privind eficienţa energetică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă modelul pentru planurile naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică impuse de articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2012/27/UE şi de anexa XIV la respectiva directivă, stabilit în anexa la prezenta decizie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...