Back

Comisia Comunităţilor Europene

Directiva nr. 77/2002 privind concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de comunicaţii electronice (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002L0077

În vigoare de la 17.09.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 86 alineatul (3),

întrucât:

(1) Directiva 90/388/CEE a Comisiei din 28 iunie 1990 privind concurenţa pe pieţele de servicii de telecomunicaţii (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/64/CE (2), a fost modificată în mod semnificativ de mai multe ori. Întrucât directiva menţionată anterior urmează să fie modificată în viitor, ar trebui înlocuită cu o nouă directivă din motive de claritate.

___________

(1) JO L 192, 24.7.1990, p. 10.

(2) JO L 175, 10.7.1999, p. 39.

(2) Articolul 86 din tratat atribuie Comisiei sarcina de a se asigura, în cazul întreprinderilor publice şi al întreprinderilor care se bucură de drepturi speciale sau exclusive, că statele membre aduc la îndeplinire obligaţiile ce le revin în temeiul dreptului comunitar. În conformitate cu articolul 86 alineatul (3), Comisia poate specifica şi clarifica obligaţiile care decurg din articolul menţionat anterior şi, în acest context, Comisia poate stabili condiţiile necesare pentru a-şi îndeplini eficient sarcina de supraveghere care îi este impusă prin alineatul menţionat anterior.

(3) Directiva 90/388/CEE a impus statelor membre abrogarea drepturilor speciale şi exclusive de furnizare a serviciilor de telecomunicaţii, iniţial pentru alte servicii decât telefonia vocală, serviciile prin satelit şi de radiocomunicaţii mobile, după care a instituit progresiv concurenţa deplină pe piaţa de telecomunicaţii.

(4) Parlamentul European şi Consiliul au adoptat o serie de alte directive în acest domeniu în temeiul articolului 95 din tratat cu scopul principal de a institui o piaţă internă a serviciilor de telecomunicaţii prin punerea în aplicare a unor principii de furnizare în reţea deschisă şi a furnizării unui serviciu universal pe pieţe deschise şi concurenţiale. Directivele menţionate anterior trebuie abrogate de la 25 iulie 2003, data de aplicare a noului cadru de reglementare pentru serviciile şi reţelele de comunicaţii electronice.

(5) Noul cadru de reglementare pentru comunicaţiile electronice este format dintr-o directivă generală, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directivă-cadru) (3), şi din patru directive specifice: Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice (directiva privind autorizarea) (4), Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (directiva privind accesul) (5), Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciile universale şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (directiva privind serviciul universal) (6) şi Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor electronice (directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) (7).

___________

(3) JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

(4) JO L 108, 24.4.2002, p. 21.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...