Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 473/2013 privind dispoziţiile comune pentru monitorizarea şi evaluarea proiectelor de planuri bugetare şi pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro Număr celex: 32013R0473

În vigoare de la 30.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 136 coroborat cu articolul 121 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 141, 17.5.2012, p. 7.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 13 mai 2013.

întrucât:

(1) În baza Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), statele membre trebuie să-şi considere politicile economice ca fiind o chestiune de interes comun, politicile lor bugetare trebuie să fie ghidate de necesitatea de a asigura finanţe publice solide, iar politicile lor economice nu trebuie să rişte să pună în pericol funcţionarea corectă a uniunii economice şi monetare.

(2) Pactul de stabilitate şi de creştere (PSC) vizează să asigure disciplina bugetară la nivelul Uniunii şi stabileşte cadrul necesar pentru prevenirea şi corectarea deficitelor publice excesive. PSC are la bază obiectivul unor finanţe publice solide ca mijloc de consolidare a condiţiilor de realizare a stabilităţii preţurilor şi a unei creşteri susţinute şi durabile favorizate de stabilitatea financiară, sprijinind astfel realizarea obiectivelor Uniunii privind creşterea economică durabilă şi ocuparea forţei de muncă. PSC include sistemul de supraveghere multilaterală stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice(3) şi procedura de evitare a deficitului excesiv în statele membre, stabilită la articolul 126 din TFUE şi detaliată în Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv(4). PSC a fost consolidat ulterior prin Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului(5) şi, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului(6). Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro(7) a adăugat un sistem de mecanisme de punere în aplicare eficace, preventive şi progresive, sub formă de sancţiuni impuse asupra statelor membre a căror monedă este euro.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...