Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 472/2013 privind consolidarea supravegherii economice şi bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt ameninţate de dificultăţi grave în ceea ce priveşte stabilitatea lor financiară Număr celex: 32013R0472

În vigoare de la 27.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 136 coroborat cu articolul 121 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 141, 17.5.2012, p. 7.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 13 mai 2013.

întrucât:

(1) Criza mondială fără precedent care a debutat în 2007 a adus prejudicii grave creşterii economice şi stabilităţii financiare şi a determinat o puternică deteriorare a situaţiei deficitului şi a datoriei publice în statele membre, determinându-le pe unele dintre acestea să solicite asistenţă financiară în interiorul şi în afara cadrului Uniunii.

(2) Articolul 9 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi activităţilor sale, Uniunea ţine seama de cerinţele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, garantarea unei protecţii sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum şi de cerinţele privind un nivel ridicat de educaţie, de formare profesională şi de protecţie a sănătăţii umane.

(3) Legislaţia Uniunii ar trebui să asigure coerenţa perfectă a cadrului de supraveghere multilaterală al Uniunii, instituit prin TFUE, cu eventualele condiţii de politică ce însoţesc asistenţa financiară. Pentru a se asigura integrarea economică şi financiară a tuturor statelor membre, în special a statelor membre a căror monedă este euro, se impune o supraveghere mai strictă, astfel încât să se evite contaminarea altor state membre din zona euro şi, într-un sens mai larg, a întregii Uniuni, atunci când un stat membru întâmpină sau este ameninţat de dificultăţi grave în ceea ce priveşte stabilitatea sa financiară.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...