Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.05.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere faptul că în scrisoarea de răspuns a Comisiei Europene ARES (2013) 826316 din data de 24 aprilie 2013 se menţionează că modificările majore în restructurarea celor doi beneficiari - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR) şi Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A. (CFR) ai Programului operaţional sectorial Transport ar putea compromite progresele obţinute în monitorizarea acestora şi ar putea conduce la decizia de suspendare a programului, cu consecinţe importante asupra riscului de dezangajare automată a fondurilor care provin din instrumente structurale pentru domeniul transport,

ţinând cont de faptul că, în opinia Comisiei Europene, astfel de modificări majore au avut loc prin înfiinţarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, potrivit art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

întrucât Comisia Europeană trebuie să transmită până la data de 13 iunie 2013 o scrisoare de răspuns către autorităţile române referitoare la decizia de presuspendare a Programului operaţional sectorial Transport, iar în condiţiile în care se menţine acest risc de restructurare a celor doi beneficiari, CNADNR şi CFR, comisia poate decide suspendarea programului până la o nouă acreditare a sistemului de management şi control al programului, perioadă de timp care poate dura peste un an de zile,

întrucât problema reglementării mecanismului instituţional al beneficiarilor direcţi, finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, este o problemă de interes public naţional cu consecinţe grave asupra pierderii unei părţi însemnate din fondurile alocate programului prin riscul de dezangajare automată, iar reglementarea acestuia nu mai poate fi amânată,

deoarece, prin scrisoarea de presuspendare plăţi, transmisă de Comisia Europeană pentru Programul operaţional sectorial Transport, s-a solicitat autorităţii de management a programului să identifice un instrument de supervizare şi de control asupra activităţii desfăşurate de beneficiarii direcţi ai programului astfel încât să fie respectate condiţiile privind realitatea, regularitatea şi legalitatea cheltuielilor decontate din bugetul Uniunii Europene,

întrucât acest instrument de supervizare şi control se referă la controlul capacităţii administrative a beneficiarilor exercitat de către Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial Transport, ca act administrativ de autoritate, în urma căruia ar urma să se dispună măsuri la nivelul beneficiarilor obligatoriu de implementat de către aceştia,

deoarece controlul capacităţii administrative a beneficiarilor trebuie să fie, concomitent, şi un instrument de coerciţie prin care se pot aplica sancţiuni la nivelul acestora dacă nu sunt puse în aplicare măsurile stabilite prin rapoartele de control de către Autoritatea de Management al Programului operaţional sectorial Transport pentru a asigura realitatea, legalitatea şi regularitatea cheltuielilor decontate din bugetul Uniunii Europene,

având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare care se derulează în relaţia dintre autorităţile de management, beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile şi ordonatorii de credite ai bugetelor în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate României în perioada 2007-2013, precum şi pentru a evita riscul dezangajării automate, precum şi pentru a asigura realizarea obiectivelor proiectelor şi/sau a programelor finanţate din instrumente structurale,

ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ghidului CE pentru închiderea proiectelor finanţate prin fondurile de coeziune şi ex-ISPA, potrivit căruia proiectele ex-ISPA beneficiază de o perioadă de graţie de 12 luni de la data eligibilităţii prevăzută în memorandumurile de finanţare aprobate conform legii, pentru a finaliza lucrările din surse naţionale şi pentru a asigura funcţionalitatea investiţiilor,

ţinând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor necesare pentru finalizarea obiectivelor de investiţii din cadrul măsurilor ex-ISPA conduce la imposibilitatea efectuării plăţilor către beneficiari, precum şi la aplicarea de corecţii financiare totale şi/sau parţiale aplicate de către Comisia Europeană la valoarea eligibilă a proiectelor de investiţii finanţate din fondurile ex-ISPA,

având în vedere faptul că Comisia Europeană trebuie să se pronunţe asupra ridicării presuspendării Programului operaţional sectorial Transport până la data de 13 iunie 2013, iar în aceste condiţii adoptarea ordonanţei de urgenţă devine o necesitate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Reglementări în domeniul controlului capacităţii administrative la beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile
Puneri în aplicare (1)

Art. 1.

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de exercitare a evaluării şi controlului capacităţii administrative, măsurile care se pot stabili de către Autoritatea de Management POS Transport, sancţiunile ce pot fi dispuse de Autoritatea de Management POS Transport împotriva beneficiarilor direcţi ca urmare a nepunerii în aplicare a măsurilor stabilite de către Autoritatea de Management POS Transport în exercitarea evaluării şi controlului capacităţii administrative, precum şi căile de atac administrative împotriva actelor emise de Autoritatea de Management POS Transport ca urmare a exercitării controlului capacităţii administrative la nivelul beneficiarilor direcţi, finanţaţi din fonduri externe nerambursabile.
Puneri în aplicare (1)

(2) Beneficiari direcţi pentru care se exercită evaluarea şi controlul capacităţii administrative potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) prin controlul capacităţii administrative se înţelege controlul respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor legale, regulamentelor Comisiei Europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor de către beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, astfel cum aceştia sunt stabiliţi potrivit art. 1 alin. (2);

b) prin indicii de implementare se înţelege date/informaţii rezultate din implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale de către beneficiari direcţi care pot fi sesizate în scris sau care rezultă din alte forme de sesizare, în urma cărora se manifestă riscul sistemic şi/sau operaţional în implementarea proiectelor, care pe termen scurt/mediu/lung poate genera decizia de întrerupere/presuspendare/suspendare a programului operaţional;

c) prin risc sistemic se înţelege forme de manifestare ale iregularităţilor în implementarea mai multor proiecte cu finanţare din fonduri structurale;

d) prin risc operaţional se înţelege forme izolate de manifestare a iregularităţilor la nivelul unui proiect;

e) prin misiune de verificare se înţelege acţiunea organizată de Autoritatea de Management POS Transport, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a verifica legalitatea/regularitatea/realitatea cheltuielilor decontate în relaţia cu Comisia Europeană din POS Transport;

f) prin nota de conformare se înţelege actul administrativ emis de Autoritatea de Management POS Transport prin care se constată dacă beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile s-au conformat măsurilor dispuse prin raportul de control.

(2) Controlul capacităţii administrative în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă nu vizează aspectele care potrivit legii sunt stabilite în competenţa de control a altei autorităţi şi/sau instituţii publice.

Art. 3.

Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi, finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, se organizează şi se realizează de către structurile de evaluare şi control care funcţionează la nivelul Autorităţii de Management POS Transport, altele decât structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

(1) Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile vizează respectarea prevederilor legale în domeniul implementării proiectelor finanţate din fondurile comunitare, în concordanţă cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale, ale contractelor de finanţare, precum şi ale instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport.

(2) Pentru a realiza obiectivul prevăzut la alin. (1), evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi se referă la controlul modului de implementare a instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport, a procedurilor de implementare proprii existente la nivelul beneficiarilor direcţi, a modului de punere în aplicare a dispoziţiilor din actele normative care sunt incidente asupra beneficiarilor direcţi, precum şi a documentelor justificative emise în aplicarea acestora fie la nivel de proiect, eşantion de proiecte, fie la nivelul tuturor proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Art. 5.

Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi constituie instrumentul de prevenţie, control şi de corecţie la dispoziţia Autorităţii de Management POS Transport în relaţia sa cu beneficiarii, având următoarele funcţii de bază, şi anume:

a) funcţia de evaluare şi control, pe baza căreia Autoritatea de Management POS Transport se asigură că toate instrucţiunile elaborate de acestea, prevederile contractului de finanţare şi toate procedurile existente la nivelul beneficiarilor direcţi sunt implementate în mod corespunzător;

b) funcţia de prevenţie, conform căreia Autoritatea de Management POS Transport detectează riscurile sistemice şi/sau riscurile operaţionale în implementarea proiectelor care pot genera dificultăţi în realizarea indicatorilor programului sau pot genera decontarea de cheltuieli care nu respectă cerinţele de realitate, legalitate şi regularitate a cheltuielilor;

c) funcţia corectivă, pe baza căreia Autoritatea de Management POS Transport poate lua măsurile de corecţie necesare pentru a înlătura deficienţele constatate în implementarea instrucţiunilor, procedurilor şi a altor măsuri dispuse potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.

Controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi se exercită de către personalul cu atribuţii de evaluare şi control din cadrul structurilor de control ale Autorităţii de Management POS Transport, în condiţiile legii.

Art. 7.

(1) Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi se planifică anual pe baza unui plan de evaluare şi control, care va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

a) datele de identificare ale beneficiarilor;

b) perioada în care se va desfăşura controlul;

c) obiectul controlului.

(2) Planul de evaluare şi control al capacităţii administrative a beneficiarilor se aprobă de către conducerea Autorităţii de Management POS Transport până la data de 15 a lunii decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

(3) Pentru anul 2013 planul prevăzut la alin. (2) se aprobă până la data de 15 iunie 2013.

(4) Planul de evaluare şi control se poate modifica/actualiza ori de câte ori este nevoie, cu aprobarea conducerii Autorităţii de Management POS Transport.

Art. 8.

(1) Pentru organizarea evaluării şi controlului capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi conducerea Autorităţii de Management POS Transport desemnează prin decizie o echipă de evaluare şi control şi aprobă mandatul de evaluare şi control pe care urmează să îl exercite personalul prevăzut de art. 6.

(2) Mandatul de evaluare şi control prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) echipa propusă pentru realizarea controlului;

b) obiectul controlului capacităţii administrative a beneficiarilor;

c) durata controlului;

d) perioada pentru care are loc verificarea documentelor elaborate în implementarea instrucţiunilor/procedurilor/actelor normative în vigoare;

e) denumirea structurii verificate.

Art. 9.

(1) Structura verificată este notificată în scris despre intenţia de control cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea controlului capacităţii administrative.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu este obligatoriu de respectat dacă sunt indicii că în aplicarea instrucţiunilor/ procedurilor emise în implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile există forme de manifestare a riscurilor sistemice şi/sau a riscurilor operaţionale care pot genera dificultăţi în respectarea condiţiilor de legalitate, regularitate şi realitate a cheltuielilor finanţate din bugetul Uniunii Europene.

Art. 10.

(1) Pe durata exercitării evaluării şi controlului capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi, echipa de evaluare şi control are acces la toate documentele, datele şi informaţiile elaborate de beneficiari în aplicarea instrucţiunilor/procedurilor sau a altor acte normative emise în domeniul şi în legătură cu implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, în condiţiile legii.

(2) Pe durata controlului capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi, echipa de control are acces la clădiri, spaţii, birouri, obiective şi la alte active fizice care sunt în legătură directă şi/sau indirectă cu instrucţiunea/procedura/actul normativ care face obiectul controlului pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile, în condiţiile legii.

(3) Pe durata evaluării şi controlului capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi, echipa de evaluare şi control beneficiază de sprijin din partea structurii controlate, precum şi de acces la documente, date şi informaţii necesare finalizării controlului, în condiţiile legii.

(4) Structura controlată are dreptul, pe durata exercitării evaluării şi controlului capacităţii administrative, la formularea unor puncte de vedere în scris.

Art. 11.

(1) Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor se finalizează prin emiterea unui raport de evaluare şi control, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) datele de identificare ale structurii controlate;

b) obiectul controlului;

c) durata controlului;

d) perioada în care au fost controlate documentele emise pentru implementarea instrucţiunilor/procedurilor/actelor normative care fac obiectul controlului;

e) documentele justificative care au fost verificate în timpul controlului;

f) constatările efectuate;

g) măsurile propuse pentru înlăturarea eventualelor deficienţe;

h) termenele de implementare a măsurilor;

i) autoritatea competentă unde se pot depune contestaţiile;

j) termenul de depunere a contestaţiilor;

k) metodele şi tehnicile utilizate;

l) punctele de vedere emise de structurile controlate.

(2) Proiectul raportului de evaluare şi control se aduce la cunoştinţa beneficiarilor direcţi, care au dreptul să formuleze în scris, în termen de 5 zile de la data comunicării, un punct de vedere asupra raportului de evaluare şi control.

(3) La elaborarea raportului de evaluare şi control final echipa de evaluare şi control va analiza punctul de vedere formulat în scris de structura controlată.

(4) În maximum 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), raportul de evaluare şi control se aprobă de către conducerea Autorităţii de Management POS Transport care gestionează programe cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pentru care beneficiarii au calitatea de beneficiari direcţi.

Art. 12. Puneri în aplicare (1)

(1) Măsurile dispuse prin raportul de evaluare şi control şi termenele de implementare sunt obligatorii pentru structurile controlate.

(2) Pentru verificarea modului de implementare a măsurilor dispuse şi a respectării termenelor de implementare, Autoritatea de Management POS Transport va organiza misiuni de verificare a modului de implementare a măsurilor dispuse şi a respectării termenelor stabilite.

(3) Sunt considerate contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în alte condiţii încât, potrivit prevederilor Codului penal, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte, după cum urmează:

a) nepunerea în aplicare a tuturor măsurilor dispuse prin raportul de evaluare şi control sau a unora dintre acestea se sancţionează cu amendă între 50.000 lei şi 100.000 lei;

b) nerespectarea termenelor de punere în aplicare a măsurilor dispuse prin raportul de evaluare si control se sancţionează cu amendă între 10.000 lei şi 25.000 lei.

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea de Management POS Transport, concomitent cu aplicarea măsurilor contravenţionale, poate dispune şi măsura complementară privind suspendarea autorizării cheltuielilor care urmează a se deconta din bugetul Uniunii Europene până la implementarea integrală a măsurilor dispuse prin raportul de control întocmit potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Termenul prevăzut la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă în mod corespunzător.

(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către structurile de evaluare şi control cu atribuţii în domeniul evaluării şi controlului capacităţii administrative, cu respectarea prevederilor legale.

(6) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Misiunile de verificare a modului de implementare a măsurilor dispuse prin raportul de evaluare şi control, precum şi termenele de ducere la îndeplinire se finalizează prin emiterea unei note de conformare, în termen de maximum 5 zile.

(8) Nota de conformare este emisă de către echipa de evaluare şi control desemnată prin act administrativ de către conducerea Autorităţii de Management POS Transport şi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) datele de identificare ale structurii controlate;

b) stadiul implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de evaluare şi control care sunt verificate;

c) modul de respectare a termenelor de implementare pentru măsurile verificate;

d) măsurile dispuse împotriva structurii controlate; în cazul constatării unei contravenţii se va preciza fapta care a condus la aplicarea contravenţiei şi se va ataşa procesul-verbal de constatare a contravenţiei, după caz;

e) autoritatea competentă unde se poate depune contestaţia;

f) termenele în care se depune contestaţia.

(9) Pe perioada misiunii de verificare a modului în care au fost respectate măsurile dispuse prin rapoartele de evaluare şi control şi a respectării termenelor de implementare, structura controlată are dreptul la punct de vedere.

(10) La elaborarea notei de conformare echipa de evaluare şi control va analiza punctul de vedere formulat în scris de structura controlată.

(11) Nota de conformare se aduce la cunoştinţa structurii controlate în scris, în termen de 3 zile de la data aprobării acesteia.

se încarcă...