Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0402

În vigoare de la 23.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei (Directiva privind siguranţa feroviară)(1), în special articolul 6 alineatul (4),

___________

(1) JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2004/49/CE, metodele de siguranţă comune (MSC) trebuie introduse treptat pentru a se asigura menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă şi, atunci când şi acolo unde este necesar şi rezonabil din punct de vedere practic, îmbunătăţirea acestuia.

(2) La 12 octombrie 2010, Comisia a emis un mandat pentru Agenţia Europeană a Căilor Ferate ("agenţia"), în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, în scopul revizuirii Regulamentului (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 24 aprilie 2009 privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea riscului prevăzută la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(2). Revizuirea trebuie să acopere rezultatele analizei efectuate de agenţie în temeiul articolului 9 alineatul (4) din regulamentul respectiv cu privire la eficacitatea globală a MSC pentru evaluarea şi aprecierea riscurilor şi la experienţa privind aplicarea acesteia, precum şi evoluţiile ulterioare ale rolurilor şi responsabilităţilor organismului de evaluare menţionat la articolul 6 din respectivul regulament. De asemenea, revizuirea trebuie să includă cerinţele de calificare (prin elaborarea unui sistem de recunoaştere/acreditare) pentru organismul de evaluare, în conformitate cu rolul acestuia în cadrul MSC, în vederea îmbunătăţirii clarităţii, pentru a se evita aplicarea diferită de către statele membre, luându-se în considerare interfeţele cu procedurile existente de autorizare/certificare ale Uniunii din sectorul feroviar. Dacă este posibil, revizuirea Regulamentului (CE) nr. 352/2009 trebuie să acopere, de asemenea, evoluţiile ulterioare ale criteriilor de acceptare a riscurilor care ar putea fi utilizate pentru evaluarea acceptabilităţii unui risc în timpul estimării şi evaluării explicite ale unui risc. Dând curs mandatului Comisiei, agenţia a prezentat Comisiei recomandarea sa privind revizuirea MSC, susţinută de un raport de evaluare a impactului. Prezentul regulament se bazează pe această recomandare a agenţiei.

___________

(2) JO L 108, 29.4.2009, p. 4.

(3) În conformitate cu Directiva 2004/49/CE, printre elementele de bază ale sistemului de management al siguranţei trebuie să se numere proceduri şi metode pentru realizarea evaluării riscurilor şi pentru implementarea unor măsuri de control al riscurilor ori de câte ori o schimbare a condiţiilor de exploatare sau un material nou generează noi riscuri pentru infrastructură sau pentru activităţile de exploatare. Acest element de bază al sistemului de management al siguranţei face obiectul prezentului regulament.

(4) În conformitate cu articolul 14a alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE, entităţile responsabile cu întreţinerea trebuie să instituie un sistem de întreţinere pentru a se asigura că vehiculele de a căror întreţinere răspund se află într-o stare sigură de funcţionare. Pentru a gestiona schimbările survenite la nivelul echipamentelor, procedurilor, organizării, personalului sau interfeţelor, entităţile responsabile cu întreţinerea trebuie să instituie proceduri de evaluare a riscurilor. Cerinţa respectivă privind sistemul de întreţinere face, de asemenea, obiectul prezentului regulament.

(5) Ca urmare a aplicării Directivei 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea reţelei feroviare comunitare(3) şi a articolului 9 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE, trebuie să se acorde o atenţie deosebită managementului riscurilor la interfeţele dintre actorii care sunt implicaţi în aplicarea prezentului regulament.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...