Back

Parlamentul României

Legea nr. 162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

În vigoare de la 20.05.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.

Obiectul de reglementare al prezentei legi îl constituie simplificarea şi armonizarea procedurilor administrative aplicate în domeniul transportului maritim, prin standardizarea transmiterii electronice a informaţiilor şi prin raţionalizarea formalităţilor de raportare.

Art. 2.

(1) Prezenta lege se aplică formalităţilor de raportare aplicabile în domeniul transportului maritim, navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti.

(2) Prezenta lege nu se aplică navelor exceptate de la formalităţile de raportare potrivit art. 10 alin. (1).

Art. 3.

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autoritate competentă - Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, care gestionează interfaţa electronică unică;

b) autorităţi relevante - ANR, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa - societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi - societate comercială pe acţiuni sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Autoritatea Naţională a Vămilor - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, Poliţia de Frontieră Română - instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, structurile organizatorice din cadrul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice ce îşi desfăşoară activitatea în porturi, orice altă entitate care este, conform reglementărilor în vigoare, implicată în circuitul formalităţilor de raportare;

c) Convenţia FAL - Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional, adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, în versiunea sa actualizată;

d) formalităţi de raportare - informaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, informaţii care, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, trebuie furnizate în scopuri administrative şi procedurale atunci când o navă soseşte într-un port românesc sau pleacă dintr-un port românesc;

e) formulare FAL - formularele standardizate prevăzute în Convenţia FAL;

f) navă - orice navă maritimă sau ambarcaţiune maritimă, aşa cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) SafeSeaNet - sistemul Uniunii Europene de schimb de informaţii maritime, astfel cum este definit în Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu modificările şi completările ulterioare;

h) transmitere electronică a datelor - procesul de transmitere de informaţii codate în format digital prin utilizarea unui format structurat revizuibil ce poate fi folosit în mod direct pentru stocarea şi prelucrarea informatică.

Art. 4.

Fiecare autoritate relevantă adoptă măsuri pentru a asigura faptul că formalităţile de raportare sunt solicitate într-un mod armonizat şi coordonat.

Art. 5.

Sub rezerva unor dispoziţii specifice privind notificarea transmisă de nave, prevăzute de actele juridice ale Uniunii Europene sau de instrumentele juridice internaţionale aplicabile transportului maritim şi obligatorii în România, inclusiv a dispoziţiilor privind controlul persoanelor şi bunurilor, ANR se asigură că comandantul sau orice altă persoană pe deplin autorizată de operatorul navei notifică ANR şi autorităţilor relevante implicate, după caz, înaintea sosirii într-un port românesc informaţiile cerute prin formalităţile de raportare, astfel:

a) cu cel puţin 24 de ore în prealabil; sau

b) cel târziu în momentul în care nava părăseşte portul anterior, în cazul în care durata voiajului este mai mică de 24 de ore; sau

c) dacă portul de escală nu este cunoscut sau este schimbat în timpul voiajului, de îndată ce această informaţie este disponibilă.

Art. 6.

(1) Autorităţile relevante vor asigura măsurile necesare îndeplinirii formalităţilor de raportare în format electronic şi transmiterea acestora printr-o interfaţă electronică unică, în condiţiile prezentei legi, până cel mai târziu la 1 iunie 2015.

(2) Această interfaţă electronică unică, care conectează SafeSeaNet, e-Customs şi alte sisteme electronice utilizate de autorităţile relevante constituie locaţia în care, în conformitate cu prezenta lege, toate informaţiile sunt raportate o singură dată şi sunt puse la dispoziţia tuturor autorităţilor relevante şi a statelor membre ale Uniunii Europene.

(3) Fără a aduce atingere formatului relevant prevăzut în Convenţia FAL, formatul menţionat la alin. (1) respectă prevederile art. 7.

(4) Atunci când formalităţile de raportare sunt cerute de actele juridice ale Uniunii Europene şi în măsura necesară pentru buna funcţionare a interfeţei electronice unice instituite în conformitate cu alin. (1), sistemele electronice menţionate la alin. (2) trebuie să fie interoperabile, accesibile şi compatibile cu sistemul SafeSeaNet stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi, dacă este cazul, cu sistemele informatice prevăzute în Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă şi comerţ.

(5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor specifice privind controlul vamal şi la frontieră stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi în Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), ANR consultă operatorii economici şi informează Comisia cu privire la progresele obţinute folosind metodele stabilite în Decizia nr. 70/2008/CE.

Art. 7.

(1) ANR se asigură că informaţiile primite în conformitate cu formalităţile de raportare prevăzute în temeiul unui act juridic al Uniunii Europene sunt disponibile în sistemul naţional SafeSeaNet şi pune la dispoziţia altor state membre ale Uniunii Europene părţile relevante din aceste informaţii prin intermediul sistemului SafeSeaNet.

(2) Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel, prevederile alin. (1) nu se aplică informaţiilor primite în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, al Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, al Regulamentului (CE) nr. 562/2006, precum şi al Regulamentului (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat).

(3) ANR se asigură că informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) sunt accesibile, la cerere, autorităţilor relevante.

(4) Formatul digital de bază al mesajelor, ce urmează a fi folosit în sistemul naţional SafeSeaNet în conformitate cu alin. (1), se stabileşte în conformitate cu art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) ANR poate facilita accesul la informaţiile relevante menţionate la alin. (1) fie printr-o interfaţă electronică naţională unică prin intermediul unui sistem de schimb de date electronic, fie prin intermediul sistemului naţional SafeSeaNet.

Art. 8.

(1) Autorităţile relevante vor utiliza formularele FAL pentru îndeplinirea formalităţilor de raportare.

(2) Autorităţile relevante pot accepta ca informaţiile solicitate în temeiul unui act juridic al Uniunii Europene să fie furnizate pe suport de hârtie numai până la 1 iunie 2015.

Art. 9.

(1) Autorităţile relevante, în conformitate cu actele juridice aplicabile ale Uniunii Europene sau cu legislaţia naţională, adoptă măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor comerciale şi a altor informaţii confidenţiale care fac obiectul schimburilor în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Autorităţile relevante acordă atenţie specială protejării datelor cu caracter comercial colectate în temeiul prezentei legi.

(3) În ceea ce priveşte datele personale, autorităţile relevante garantează respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10.

(1) Navele aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care operează între porturi situate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, dar care nu vin dinspre, nu fac o escală sau nu se îndreaptă către un port situat în afara acestui teritoriu ori a unei zone libere supuse controalelor de tip I în sensul legislaţiei vamale, sunt exceptate de la transmiterea informaţiilor ce figurează în formularele FAL.

(2) Prevederile alin. (1) nu trebuie să aducă atingere actelor juridice ale Uniunii Europene aplicabile şi posibilităţii ca autorităţile relevante să solicite datele prevăzute în formularele FAL prevăzute la lit. B pct. 1 lit. a)-f) din anexă, necesare pentru protejarea ordinii şi securităţii interne şi pentru aplicarea actelor legislative în domeniul vamal, fiscal, al mediului sau sanitar.

Art. 11.

Amendamentele ulterioare la Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE vor fi transpuse în legislaţia internă prin hotărâre a Guvernului.

*

Prezenta lege transpune Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 29 octombrie 2010.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
MIRON TUDOR MITREA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 162.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând formalităţile de raportare

A. Formalităţi de raportare în temeiul actelor juridice ale Uniunii Europene

Această categorie de formalităţi de raportare include informaţii care sunt furnizate în conformitate cu următoarele dispoziţii:

1. Notificarea pentru navele care sosesc şi pleacă în/din porturile româneşti

Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu modificările şi completările ulterioare

2. Verificările la frontiere efectuate asupra persoanelor

Art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

3. Notificarea mărfurilor periculoase sau poluante transportate la bord

Art. 14 şi 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010, cu modificările şi completările ulterioare

4. Notificarea deşeurilor şi a reziduurilor

Art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

5. Notificarea informaţiilor în materie de securitate

Art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare

Până la adoptarea unui formular armonizat la nivel internaţional, pentru transmiterea informaţiilor solicitate în temeiul art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 se utilizează formularul prevăzut în apendicele care face parte integrantă din prezenta anexă. Formularul poate fi transmis electronic.

6. Declaraţia sumară de sosire

Art. 36a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi art. 87 din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat)

B. Formulare FAL şi formalităţi în temeiul instrumentelor juridice internaţionale

1. Această categorie de formalităţi de raportare include informaţiile care sunt puse la dispoziţie în conformitate cu Convenţia FAL şi cu alte instrumente juridice internaţionale relevante.

a) Formularul FAL nr. 1: Declaraţie generală;

b) Formularul FAL nr. 2: Declaraţie de marfă;

c) Formularul FAL nr. 3: Declaraţie privind proviziile navei;

d) Formularul FAL nr. 4: Declaraţie privind efectele şi bunurile echipajului;

e) Formularul FAL nr. 5: Lista cuprinzând echipajul;

f) Formularul FAL nr. 6: Lista cuprinzând pasagerii;

g) Formularul FAL nr. 7: Mărfuri periculoase;

h) Declaraţia maritimă de sănătate.

2. Formularele FAL menţionate la pct. 1 sunt cele prevăzute în anexele la Ordinul ministrului transportului şi infrastructurii nr. 1.413/2012 pentru publicarea acceptării unor amendamente la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), 1965, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia FAL.8(32) a Comitetului de Facilitare din 7 iulie 2005 şi prin Rezoluţia FAL.10(35) a Comitetului de Facilitare din 16 ianuarie 2009.

C. Legislaţia naţională relevantă

În plus faţă de informaţiile prevăzute la lit. A şi B, ANR solicită următoarele informaţii:

a) informaţii privind conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.978/94 al Consiliului;

b) informaţii privind conţinutul de sulf în combustibili, conform Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările şi completările ulterioare;

c) cargoplan, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, precum şi a standardelor şi procedurilor specifice României;

d) certificat de scutire de la controlul sanitar al navei/certificat de control sanitar al navei;

e) declaraţie sanitar-veterinară şi declaraţie fitosanitară, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000.

Informaţiile sunt transmise prin mijloace electronice.

APENDICE

Formular pentru informaţii de securitate anterior sosirii navei, valabil pentru toate navele înaintea sosirii într-un port românesc

Ship pre-arrival security information form for all ships prior to entry into the port of Romania

Regula 9 capitolul XI-2 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) şi articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004

1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Regulation 9 of Chapter XI-2 and Article 6(3) of Regulation (EC) No 725/2004

Date despre navă şi date de contact

Particulars of the ship and contact details

Număr IMO
IMO number
Denumirea navei
Name of ship
Portul de înmatriculare
Port of registry
Statul de pavilion
Flag State
Tipul navei
Type of ship
Indicativ radio
Call sign
Tonaj brut
Gross tonnage
Numere de apel Inmarsat
(dacă există)
Inmarsat call numbers(if available)
Denumirea companiei
şi numărul de identificare al companiei
Name of company and company identification number
Persoană desemnată
cu securitatea companiei
(CSO) şi detalii de contact
24 din 24 ore
CSO name and 24 hour contact details
Portul de sosire
Port of arrival
Facilitatea portuară de sosire
(dacă este cunoscută)
Port facility of arrival
(if known)

Informaţii despre port şi facilitatea portuară

Port and port facility information

Data şi ora estimată pentru sosirea navei în port (ETA)
Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA)
Scopul principal al escalei
Primary purpose of call
se încarcă...