Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.05.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În contextul crizei economico-financiare actuale din România care a afectat şi afectează în continuare sectorul agricol,

având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice mondiale, resimţită în mod drastic şi la nivelul economiei naţionale,

în considerarea faptului că Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut,

ţinând cont de importanţa creşterii animalelor şi de facilitarea accesului acestora la suprafeţele de pajişti disponibile, aflate atât în domeniul public, cât şi în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, începând cu luna mai 2013, în condiţiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obţinută de pe pajişti,

în condiţiile în care Legea nr. 214/2011 instituie obligativitatea concesionării suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti, aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, doar asociaţiilor locale de crescători de animale şi având în vedere că suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, este necesară reglementarea în regim de urgenţă a modului de utilizare a pajiştilor.

Luând în considerare faptul că utilizatorii de pajişti beneficiază de plăţi unice pe suprafaţă, iar termenul-limită de solicitare a acestora este 15 mai 2013,

situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de adoptare a unei noi reglementări în domeniul pajiştilor, în vederea eliminării inadvertenţelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitării blocajului implementării schemelor de plăţi pe suprafaţă pentru anul 2013.

Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în dificultăţi în asigurarea hranei animalelor, fapt care conduce la diminuarea producţiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurării resurselor alimentare pentru populaţie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1.

(1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Pajiştile permanente, denumite în continuare pajişti, sunt suprafeţe agricole de păşuni şi fâneţe, naturale sau cultivate, folosite pentru producţia de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puţin 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor şi care sunt utilizate pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, aşa cum este prevăzut la alin. (1) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, denumit în continuare Regulament.

(3) În categoria pajişti sunt cuprinse şi:

a) păşunile împădurite cu consistenţa mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafaţa ocupată efectiv de vegetaţia forestieră;

b) păşunile alpine;
Jurisprudență (1)

c) păşunile situate în zonele inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării şi Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".
Jurisprudență (1)

(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pajiştilor care urmează să fie împădurite, dacă împădurirea se realizează cu respectarea condiţiilor de mediu potrivit legii, exceptând plantaţiile de brazi de Crăciun şi speciile cu creştere rapidă, cultivate pe termen scurt, aşa cum este prevăzut în ultimul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament.

Art. 2. Jurisprudență (1)

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) iarbă şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc în mod tradiţional pe păşunile şi fâneţele naturale sau care sunt incluse în amestecurile specifice pentru însămânţări şi supraînsămânţări, din familiile de graminee şi de leguminoase utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează producţia, valoarea nutriţională a pajiştii şi capacitatea de păşunat;

b) fâneaţă - suprafaţă agricolă înscrisă în actele de proprietate cu această categorie de folosinţă care, conform practicii agricole locale, este destinată recoltării prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

c) unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de hrană al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale;
Jurisprudență (1)

d) utilizator - crescător de animale persoană fizică/juridică înscrisă în Registrul naţional al exploataţiilor care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pajişti conform clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi animală;
Modificări (4)

e) Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) - colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;

f) deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari ai pajiştilor permanente;
Modificări (1)

g) schimbarea destinaţiei suprafeţelor de pajişte - schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte.

Art. 3. Puneri în aplicare (2)

Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare următoarele categorii de pajişti:

a) pajişti proprietate publică a statului, administrate de Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS;

b) pajişti proprietate publică a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a municipiului Bucureşti, administrate de consiliile locale ale acestora;
Jurisprudență (4)

c) pajişti proprietate privată a statului, administrate de ADS;

d) pajişti proprietate privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a municipiului Bucureşti, administrate de consiliile locale ale acestora;

e) pajişti proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;

f) pajişti proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

Art. 4. Modificări (1)

(1) Deţinătorii de pajişti, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. f), sunt obligaţi să menţină suprafaţa totală ocupată cu pajişti la 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut în primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament, şi înregistrată în registrul agricol ca păşune/fâneaţă la acea dată, inclusiv cele aflate în administrarea ADS.

(2) Suprafaţa totală de pajişti prevăzută la alin. (1) se actualizează în registrul agricol potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile cu atribuţii în domeniu aflate în subordinea sa, este autoritatea competentă pentru verificarea respectării prevederilor alin. (1).

Art. 5. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje.

(2) Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor.
Derogări (1),

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru:

a) amplasarea de construcţii care deservesc activităţi agricole;
Puneri în aplicare (1)

b) reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora;

c) refugii montane în caz de urgenţă;

d) înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor, declarate de utilitate publică pentru lucrări de interes naţional, judeţean sau local, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;

e) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

f) lucrări privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994, republicată;

g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale.

(4) Excepţiile prevăzute la alin. (3) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajiştilor să recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat, cel mai târziu până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional, după caz.
Modificări (1)

(5) Pe terenurile prevăzute la alin. (4) se efectuează toate lucrările necesare pentru refacerea covorului vegetal.

(6) Pajiştile pot fi incluse în intravilanul localităţilor cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu condiţia respectării prevederilor alin. (4).

(7) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti pentru realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3) se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cu respectarea metodologiei ce se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 6. Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. Puneri în aplicare (1)

(1) Supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee şi leguminoase sau amestecuri ale acestora.
Modificări (1)

(2) Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în ariile protejate se realizează numai cu seminţe din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate.

Art. 8.

În cazul înstrăinării pajiştilor prevăzute la art. 3 lit. d) şi e), noul proprietar este obligat să menţină categoria de folosinţă a terenului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani.
Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (1)

(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani.
Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (2)

(3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului.
Jurisprudență (1)

(4) Anual, până la data de 1 martie, primarii comunelor, oraşelor, respectiv ai municipiilor verifică respectarea încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafeţele utilizate, şi stabilesc disponibilul de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii ulterioare.

(5) Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de concesiune/închiriere, întocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emis în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Puneri în aplicare (1)

(6) Pentru contractele încheiate potrivit alin. (1) şi (2) se va asigura o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha. Metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
Referințe (1)

(7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică sau privată a comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2013, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor trebuie să iniţieze procedura de concesionare/închiriere în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 10. Modificări (3)

În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti au obligaţia să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha.
Modificări (1)

Art. 11. Puneri în aplicare (1)

Utilizatorii pajiştilor au obligaţia de a lua toate măsurile pentru întreţinerea acestora, cu menţinerea categoriei de folosinţă.

Art. 12. Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru pajiştile aflate în proprietatea publică şi privată a statului administrate de ADS, atribuirea contractelor de concesiune, arendă şi a altor contracte de exploatare eficientă a acestora, încheiate de ADS, se face potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pajiştile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate numai de către crescătorii de animale, persoane fizice/juridice având animalele înscrise în RNE, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (6).

(3) Beneficiarii constituirii şi reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietăţii au obligaţia de a menţine categoria de folosinţă pajişti.

Art. 13.

Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Art. 14.

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de păşunat;

b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;

c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract;

d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele folosite pentru activităţi agricole de cel care utilizează pajiştea;
Modificări (1)

e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se prevede la art. 1 alin. (2);

f) arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;
Modificări (1)

g) concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptăţite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2);

h) amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3);

i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte fără aprobările legale în vigoare.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f);
Modificări (1)

b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d) şi e);

c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) şi c);

d) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, faptele prevăzute la lit. g) şi h);

e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevăzută la lit. i).
Modificări (1)

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială pe cheltuiala contravenientului.

se încarcă...