Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 389/2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0389

În vigoare de la 04.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului(1) , în special articolul 19,

___________

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

având în vedere Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto(2) , în special articolul 6 alineatul (1) primul paragraf a doua teză,

___________

(2) JO L 49, 19.2.2004, p. 1.

având în vedere Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020(3) , în special articolul 11 alineatul (3),

___________

(3) JO L 140, 5.6.2009, p. 136.

după consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor,

întrucât:

(1) Sistemul de registre asigură contabilizarea precisă a tranzacţiilor din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) instituite prin Directiva 2003/87/CE, prin Protocolul de la Kyoto şi prin Decizia nr. 406/2009/CE. Registrele sunt baze de date electronice standardizate şi securizate care conţin elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deţinerii, transferului şi anulării unităţilor relevante, pentru a se asigura în mod corespunzător accesul publicului şi confidenţialitatea şi pentru a se garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligaţiile care decurg din Directiva 2003/87/CE, din Protocolul la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Protocolul de la Kyoto) şi din Decizia nr. 406/2009/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...