Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 58/2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) Număr celex: 32002L0058

În vigoare de la 31.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

___________

(1) JO C 365 E, 19.12.2000, p. 223.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2),

___________

(2) JO C 123, 25.4.2001, p. 53.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 al tratatului (3),

___________

(3) Avizul Parlamentului European (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 28 ianuarie 2002 (JO C 113 E, 14.5.2002, p. 39) şi Decizia Parlamentului European din 30 mai 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 25 iunie 2002.

întrucât:

(1) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protejarea persoanelor în privinţa prelucrării datelor personale şi libera circulaţie a acestor date (4) cere statelor membre să asigure drepturile şi libertăţile persoanelor fizice în privinţa prelucrării datelor personale, în special dreptul la confidenţialitate, pentru a asigura circulaţia liberă a datelor personale în cadrul Comunităţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...