Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 321/2013 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul "material rulant — vagoane de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de abrogare a Deciziei 2006/861/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0321

În vigoare de la 13.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate (2), Agenţia Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenţia") trebuie să se asigure că specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI-uri) sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluţia pieţei şi la cerinţele sociale şi să propună Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar.

___________

(2) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(2) Prin Decizia C(2010) 2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenţiei un mandat de elaborare şi revizuire a specificaţiilor tehnice de interoperabilitate cu scopul de a extinde sfera lor de aplicare la întregul sistem feroviar al Uniunii Europene. În temeiul mandatului respectiv, agenţiei i s-a solicitat să extindă domeniul de aplicare a specificaţiei tehnice de interoperabilitate pentru subsistemul "material rulant — vagoane de marfă" la întregul sistem feroviar al Uniunii Europene.

(3) La 1 februarie 2012, Agenţia Europeană a Căilor Ferate a înaintat o recomandare privind specificaţia tehnică de interoperabilitate (STI) revizuită pentru subsistemul "material rulant — vagoane de marfă".

(4) STI privind "materialul rulant — vagoane de marfă" nu trebuie să impună utilizarea anumitor tehnologii sau soluţii tehnice decât în situaţiile în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar al Uniunii Europene.

(5) STI privind materialul rulant care urmează să fie stabilită prin prezentul regulament nu reglementează toate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa III la Directiva 2008/57/CE. În conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Directiva 2008/57/CE, aspectele tehnice care nu sunt reglementate trebuie identificate ca "puncte deschise".

(6) În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, statele membre trebuie să informeze Comisia şi celelalte state membre cu privire la normele tehnice şi la procedurile de evaluare a conformităţii şi de verificare care urmează să fie utilizate în anumite cazuri, precum şi cu privire la organismele responsabile cu îndeplinirea procedurilor respective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...