Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 48/2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004L0048

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 32, 5.2.2004, p. 15.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

___________

(2) Avizul Parlamentului European din 9 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004.

întrucât:

(1) Realizarea pieţei interne presupune eliminarea restricţiilor la libera circulaţie şi a denaturărilor concurenţei, creând în acelaşi timp un mediu favorabil pentru inovaţie şi investiţii. În acest context, protecţia proprietăţii intelectuale este un element esenţial pentru succesul pieţei interne. Protecţia proprietăţii intelectuale este importantă nu numai pentru promovarea inovaţiei şi a creaţiei, ci şi pentru dezvoltarea ocupării forţei de muncă şi ameliorarea competitivităţii.

(2) Protecţia proprietăţii intelectuale ar trebui să permită inventatorului sau creatorului să obţină un profit legitim din invenţia sau creaţia sa. Aceasta ar trebui de asemenea să permită difuzarea cât mai largă a operelor, a ideilor şi a competenţelor noi. În acelaşi timp, protecţia proprietăţii intelectuale nu ar trebui să fie un obstacol în calea libertăţii de exprimare şi nici a circulaţiei informaţiilor şi a protecţiei datelor personale, inclusiv pe internet.

(3) Cu toate acestea, fără mijloace eficiente, în măsură să impună respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, inovaţia şi creaţia sunt descurajate, iar investiţiile reduse. Este deci necesar să se asigure ca dreptul material al proprietăţii intelectuale, care este astăzi reglementat pe larg de acquis-ul comunitar, să fie aplicat efectiv în Comunitate. În această privinţă, mijloacele de a impune respectarea drepturilor de proprietate intelectuală au o importanţă esenţială pentru succesul pieţei interne.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...