Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 163/2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu [notificat cu numărul C(2013) 1728] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0163

În vigoare de la 09.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 13 alineatul (5),

___________

(1) JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

întrucât:

(1) Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede obligaţia Comisiei de a organiza un schimb de informaţii privind emisiile industriale între aceasta şi statele membre, industriile implicate şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului, în scopul facilitării întocmirii documentelor de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT – best available techniques) definite la articolul 3 alineatul (11) din directiva respectivă.

(2) În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE, schimbul de informaţii trebuie să vizeze performanţele instalaţiilor şi ale tehnicilor utilizate în ceea ce priveşte emisiile exprimate, după caz, ca valori medii pe termen scurt şi lung, împreună cu condiţiile de referinţă asociate, consumul şi natura materiilor prime, consumul de apă, utilizarea energiei sau generarea de deşeuri şi tehnicile utilizate, monitorizarea aferentă, efectele intersectoriale, viabilitatea economică şi tehnică şi evoluţiile acestora, precum şi cele mai bune tehnici disponibile şi tehnicile emergente la care s-a ajuns după luarea în considerare a aspectelor menţionate la articolul 13 alineatul (2) literele (a) şi (b) din directiva respectivă.

(3) "Concluziile BAT", definite la articolul 3 alineatul (12) din Directiva 2010/75/UE constituie elementul-cheie al documentelor de referinţă BAT şi stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informaţii pentru evaluarea aplicabilităţii lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate şi, după caz, măsurile relevante de remediere a amplasamentului.

(4) În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE, concluziile BAT trebuie să servească drept referinţă pentru stabilirea condiţiilor de autorizare a instalaţiilor care fac obiectul capitolului II din directiva respectivă.

(5) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE prevede obligaţia autorităţii competente de a stabili valori limită de emisie care să asigure că, în condiţii normale de funcţionare, emisiile nu depăşesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt prevăzute în deciziile privind concluziile BAT menţionate la articolul 13 alineatul (5) din Directiva 2010/75/UE.

(6) Articolul 15 alineatul (4) din Directiva 2010/75/UE prevede derogări de la cerinţele stabilite la articolul 15 alineatul (3), aplicabile numai în cazurile în care atingerea nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile ar conduce la costuri disproporţionat de mari în comparaţie cu beneficiile pentru mediu, din cauza amplasării geografice, a condiţiilor locale de mediu sau a caracteristicilor tehnice ale instalaţiei în cauză.

(7) Articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede că cerinţele de monitorizare din autorizaţia menţionată la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din directiva respectivă trebuie să se bazeze pe concluziile privind monitorizarea descrise în concluziile BAT.

(8) În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE, în termen de patru ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT, autoritatea competentă trebuie să reexamineze şi, în cazul în care este necesar, să actualizeze toate condiţiile din autorizaţie şi să se asigure că instalaţia este conformă cu aceste condiţii de autorizare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...